Theo ngày ký (Văn bản QPPL)
Lọc văn bản 
Trang đầu Trang trước Trang sau Trang cuối Thu nhỏ Mở rộng

Số/ký hiệu|Trích yếu
Show details for Năm 2018Năm 2018
Show details for Năm 2017Năm 2017
Show details for Năm 2016Năm 2016
Show details for Năm 2015Năm 2015
Show details for Năm 2014Năm 2014
Show details for Năm 2013Năm 2013
Show details for Năm 2012Năm 2012
Show details for Năm 2011Năm 2011
Show details for Năm 2010Năm 2010
Show details for Năm 2009Năm 2009
Show details for Năm 2008Năm 2008
Show details for Năm 2007Năm 2007
Show details for Năm 2006Năm 2006
Show details for Năm 2005Năm 2005
Show details for Năm 2004Năm 2004
Hide details for Năm 2003Năm 2003
Hide details for Tháng: 01Tháng: 01
204/QĐ-UB V/v Phê duyệt dự toán giá gạo và quy định cước phí vận chuyển gạo hỗ trợ hộ dân
tộc thiểu số đặc biệt khó khăn năm 2002
13/2003/NQ-HĐND Về việc giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2003 của tỉnh Bắc Kạn
12/2003/NQ-HĐND Về chương trình hành động của HĐND tỉnh năm 2003
122/QĐ-UB V/v Thực hiện hỗ trợ lương thực cho hộ dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn năm
2002 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
11/2003/NQ-HĐND Về công tác xét xử, và thi hành án hình sự năm 2002, nhiệm vụ xét xử năm 2003
109/2003/QĐ-UB V/v Phê duyệt Chương trình xoá đói, giảm nghèo tỉnh Bắc Kạn, giai đoạn 2001 -
2005
08/2003/NQ-HĐND Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Kạn năm 2003
03/2003/CT-UB V/v Triển khai tiêm phòng gia súc, gia cầm định kỳ năm 2003 trên địa bàn tỉnh
Bắc Kạn
01/2003/CT-UB V/v Tăng cường thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh
Bắc Kạn
Show details for Tháng: 02Tháng: 02
Show details for Tháng: 03Tháng: 03
Show details for Tháng: 04Tháng: 04
Show details for Tháng: 05Tháng: 05


Trang đầu Trang trước Trang sau Trang cuối Thu nhỏ Mở rộng