Theo ngày ký (Văn bản QPPL)
Lọc văn bản 
Trang đầu Trang trước Trang sau Trang cuối Thu nhỏ Mở rộng

Số/ký hiệu|Trích yếu
Show details for Năm 2018Năm 2018
Show details for Năm 2017Năm 2017
Show details for Năm 2016Năm 2016
Show details for Năm 2015Năm 2015
Show details for Năm 2014Năm 2014
Show details for Năm 2013Năm 2013
Show details for Năm 2012Năm 2012
Show details for Năm 2011Năm 2011
Show details for Năm 2010Năm 2010
Show details for Năm 2009Năm 2009
Show details for Năm 2008Năm 2008
Show details for Năm 2007Năm 2007
Show details for Năm 2006Năm 2006
Show details for Năm 2005Năm 2005
Show details for Năm 2004Năm 2004
Hide details for Năm 2003Năm 2003
Show details for Tháng: 01Tháng: 01
Hide details for Tháng: 02Tháng: 02
302/2003/QĐ-UB V/v Phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đai huyện Bạch Thông tỉnh Bắc Kạn đến năm
2010
279/QĐ-UB V/v Quy định tạm thời mức thu một số loại phí và dịch vụ phí trên địa bàn tỉnh
Bắc kạn.
06/2003/CT-UB V/v Tăng cường phát huy vai trò Hội khuyến học, ra sức xây dựng các Trung tâm
học tập cộng đồng xã, phường, thị trấn nhằm góp phần nâng cao dân trí - xây
dựng xã hội học tập
05/2003/CT-UB V/v Tổ chức thực hiện Pháp lệnh bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc
Kạn
04/2003/CT-UB V/v Một số mặt công tác quốc phòng địa phương năm 2003
Show details for Tháng: 03Tháng: 03
Show details for Tháng: 04Tháng: 04
Show details for Tháng: 05Tháng: 05
Show details for Tháng: 06Tháng: 06
Show details for Tháng: 07Tháng: 07
Show details for Tháng: 08Tháng: 08
Show details for Tháng: 09Tháng: 09


Trang đầu Trang trước Trang sau Trang cuối Thu nhỏ Mở rộng