Theo ngày ký (Văn bản QPPL)
Lọc văn bản 
Trang đầu Trang trước Trang sau Trang cuối Thu nhỏ Mở rộng

Số/ký hiệu|Trích yếu
Show details for Năm 2018Năm 2018
Show details for Năm 2017Năm 2017
Show details for Năm 2016Năm 2016
Show details for Năm 2015Năm 2015
Show details for Năm 2014Năm 2014
Show details for Năm 2013Năm 2013
Show details for Năm 2012Năm 2012
Show details for Năm 2011Năm 2011
Show details for Năm 2010Năm 2010
Show details for Năm 2009Năm 2009
Show details for Năm 2008Năm 2008
Show details for Năm 2007Năm 2007
Show details for Năm 2006Năm 2006
Show details for Năm 2005Năm 2005
Show details for Năm 2004Năm 2004
Hide details for Năm 2003Năm 2003
Show details for Tháng: 01Tháng: 01
Show details for Tháng: 02Tháng: 02
Hide details for Tháng: 03Tháng: 03
443/QĐ-UB V/v khen Tổng công ty Hành không Việt Nam có nhiều đóng góp từ thiện, nhân đạo
cho các địa phương tỉnh Bắc Kạn
441/QĐ-UB V/v Giao chỉ tiêu huy động nghĩa vụ lao động công ích năm 2003
400/2003/QĐ-UB V/v Ban hành Quy chế phối hợp giải quyết khiếu nại, tố cáo giữa UBND tỉnh và
các cơ quan trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
389/2003/QĐ-UB V/v Ban hành Quy chế hoạt động của Phòng Tiếp công dân tỉnh Bắc Kạn
Show details for Tháng: 04Tháng: 04
Show details for Tháng: 05Tháng: 05
Show details for Tháng: 06Tháng: 06
Show details for Tháng: 07Tháng: 07
Show details for Tháng: 08Tháng: 08
Show details for Tháng: 09Tháng: 09
Show details for Tháng: 10Tháng: 10


Trang đầu Trang trước Trang sau Trang cuối Thu nhỏ Mở rộng