Theo ngày ký (Văn bản QPPL)
Lọc văn bản 
Trang đầu Trang trước Trang sau Trang cuối Thu nhỏ Mở rộng

Số/ký hiệu|Trích yếu
Show details for Năm 2018Năm 2018
Show details for Năm 2017Năm 2017
Show details for Năm 2016Năm 2016
Show details for Năm 2015Năm 2015
Show details for Năm 2014Năm 2014
Show details for Năm 2013Năm 2013
Show details for Năm 2012Năm 2012
Show details for Năm 2011Năm 2011
Show details for Năm 2010Năm 2010
Show details for Năm 2009Năm 2009
Show details for Năm 2008Năm 2008
Show details for Năm 2007Năm 2007
Show details for Năm 2006Năm 2006
Show details for Năm 2005Năm 2005
Show details for Năm 2004Năm 2004
Hide details for Năm 2003Năm 2003
Show details for Tháng: 01Tháng: 01
Show details for Tháng: 02Tháng: 02
Show details for Tháng: 03Tháng: 03
Hide details for Tháng: 04Tháng: 04
671/QĐ-UB V/v giao chỉ tiêu khai thác, tiêu thụ và chế biến lâm sản năm 2003
651/QĐ-UB V/v Phê duyệt phương án trợ giá, trợ cước vận chuyển các mặt hàng chính sách
miền núi năm 2003
632/2003/QĐ-UB V/v Ban hành Quy chế Quản lý các chương trình nghiên cứu khoa học và phát triển
công nghệ tỉnh Bắc Kạn
614/QĐ-UB V/v Sửa đổi, bổ sung tiêu chuẩn, định mức sử dụng điện thoại đối với cơ quan
hành chính sự nghiệp của tỉnh
488/QĐ-UB V/v Ban hành giá thanh toán các loại vật liệu dùng trong XDCB qúy I - 2003
Show details for Tháng: 05Tháng: 05
Show details for Tháng: 06Tháng: 06
Show details for Tháng: 07Tháng: 07
Show details for Tháng: 08Tháng: 08
Show details for Tháng: 09Tháng: 09


Trang đầu Trang trước Trang sau Trang cuối Thu nhỏ Mở rộng