Theo ngày ký (Văn bản QPPL)
Lọc văn bản 
Trang đầu Trang trước Trang sau Trang cuối Thu nhỏ Mở rộng

Số/ký hiệu|Trích yếu
Show details for Năm 2018Năm 2018
Show details for Năm 2017Năm 2017
Show details for Năm 2016Năm 2016
Show details for Năm 2015Năm 2015
Show details for Năm 2014Năm 2014
Show details for Năm 2013Năm 2013
Show details for Năm 2012Năm 2012
Show details for Năm 2011Năm 2011
Show details for Năm 2010Năm 2010
Show details for Năm 2009Năm 2009
Show details for Năm 2008Năm 2008
Show details for Năm 2007Năm 2007
Show details for Năm 2006Năm 2006
Show details for Năm 2005Năm 2005
Show details for Năm 2004Năm 2004
Hide details for Năm 2003Năm 2003
Show details for Tháng: 01Tháng: 01
Show details for Tháng: 02Tháng: 02
Show details for Tháng: 03Tháng: 03
Show details for Tháng: 04Tháng: 04
Hide details for Tháng: 05Tháng: 05
828/2003/QĐ-UB V/v Quy định mức chi phí hàng năm cho các kỳ thi học sinh giỏi và thi tốt
nghiệp của các bậc học phổ thông
799/2003/QĐ-UB V/v Ban hành quy chế tổ chức, quản lý và hoạt động Vườn Quốc gia Ba Bể
742/2003/QĐ-UB V/v Ban hành quy định về tổ chức thực hiện quản lý đầu tư và xây dựng các công
trình thuộc dự án đầu tư cơ sở hạ tầng các xã đặc biệt khó khăn do xã làm chủ
đầu tư trong tỉnh Bắc Kạn
698/2003/QĐ-UB V/v Ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan tỉnh trong việc chỉ đạo xây dựng
và tổ chức thực hiện hương ước, quy ước ở thôn, bản, tổ phố, cụm dân cư
08/2003/CT-UB V/v Tổ chức triển khai phát hành Công trái giáo dục trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
Show details for Tháng: 06Tháng: 06
Show details for Tháng: 07Tháng: 07
Show details for Tháng: 08Tháng: 08
Show details for Tháng: 09Tháng: 09


Trang đầu Trang trước Trang sau Trang cuối Thu nhỏ Mở rộng