Theo ngày ký (Văn bản QPPL)
Lọc văn bản 
Trang đầu Trang trước Trang sau Trang cuối Thu nhỏ Mở rộng

Số/ký hiệu|Trích yếu
Show details for Năm 2018Năm 2018
Show details for Năm 2017Năm 2017
Show details for Năm 2016Năm 2016
Show details for Năm 2015Năm 2015
Show details for Năm 2014Năm 2014
Show details for Năm 2013Năm 2013
Show details for Năm 2012Năm 2012
Show details for Năm 2011Năm 2011
Show details for Năm 2010Năm 2010
Show details for Năm 2009Năm 2009
Show details for Năm 2008Năm 2008
Show details for Năm 2007Năm 2007
Show details for Năm 2006Năm 2006
Show details for Năm 2005Năm 2005
Show details for Năm 2004Năm 2004
Hide details for Năm 2003Năm 2003
Show details for Tháng: 01Tháng: 01
Show details for Tháng: 02Tháng: 02
Show details for Tháng: 03Tháng: 03
Show details for Tháng: 04Tháng: 04
Show details for Tháng: 05Tháng: 05
Hide details for Tháng: 06Tháng: 06
12/2003/CT-UB V/v Một số vấn đề cấp bách trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa
bàn tỉnh
11/2003/CT-UB V/v Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán Ngân sách Nhà nước
năm 2004
1161/2003/QĐ-UB V/v Quy định định mức chi tiêu cho hoạt động điều tra, đánh giá công tác dân số
và chăm sóc trẻ em hàng năm
1154/QĐ-UB V/v Quy định giá thu thuế nhà, đất năm 2003
1152/2003/QĐ-UB V/v Quy định về phân bổ và sử dụng tiền thu tiền xử phạt vi phạm hành chính
trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông
1105/2003/QĐ-UB V/v Ban hành Quy chế quản lý doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
10/2003/CT-UB V/v Huy động vốn cho tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước và tín dụng hỗ trợ
xuất khẩu trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
1095/2003/QĐ-UB V/v Ban hành đơn giá một số công tác thực hiện các dịch vụ công ích đô thị tỉnh
Bắc Kạn


Trang đầu Trang trước Trang sau Trang cuối Thu nhỏ Mở rộng