Theo ngày ký (Văn bản QPPL)
Lọc văn bản 
Trang đầu Trang trước Trang sau Trang cuối Thu nhỏ Mở rộng

Số/ký hiệu|Trích yếu
Show details for Năm 2018Năm 2018
Show details for Năm 2017Năm 2017
Show details for Năm 2016Năm 2016
Show details for Năm 2015Năm 2015
Show details for Năm 2014Năm 2014
Show details for Năm 2013Năm 2013
Show details for Năm 2012Năm 2012
Show details for Năm 2011Năm 2011
Show details for Năm 2010Năm 2010
Show details for Năm 2009Năm 2009
Show details for Năm 2008Năm 2008
Show details for Năm 2007Năm 2007
Show details for Năm 2006Năm 2006
Show details for Năm 2005Năm 2005
Show details for Năm 2004Năm 2004
Hide details for Năm 2003Năm 2003
Show details for Tháng: 01Tháng: 01
Show details for Tháng: 02Tháng: 02
Show details for Tháng: 03Tháng: 03
Show details for Tháng: 04Tháng: 04
Show details for Tháng: 05Tháng: 05
Show details for Tháng: 06Tháng: 06
Hide details for Tháng: 07Tháng: 07
15/2003/CT-UB V/v Thực hiện kê khai đăng ký trụ sở làm việc thuộc sở hữu Nhà nước tại các cơ
quan hành chính sự nghiệp trong tỉnh
14/2003/CT-UB V/v Tăng cường các biện pháp cấp bách để bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn
tỉnh Bắc Kạn
13/2003/CT-UB V/v Soạn thảo kế hoạch xây dựng và huy động, kế hoạch tiếp nhận lực lượng dự bị
động viên
1213/2003/QĐ-UB V/v Ban hành giá thanh toán các loại vật liệu dùng trong xây dựng cơ bản quý
II/2003
107/2003/NQ-HĐND Về việc điều chỉnh mức phụ cấp sinh hoạt phí cho Bí thư chi bộ, Trưởng thôn, Tổ
trưởng dân phố, Phó chủ tịch MTTQ và Phó các đoàn thể ở xã, phường, thị trấn
106/2003/NQ-HĐND Về công tác xét xử, thi hành án hình sự 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6
tháng cuối năm 2003
105/2003/NQ-HĐND Về việc tổ chức đội giáo viên trẻ tình nguyện thực hiện phổ cập giáo dục THCS
tỉnh Bắc Kạn từ năm 2003 đến năm 2005


Trang đầu Trang trước Trang sau Trang cuối Thu nhỏ Mở rộng