Theo ngày ký (Văn bản QPPL)
Lọc văn bản 
Trang đầu Trang trước Trang sau Trang cuối Thu nhỏ Mở rộng

Số/ký hiệu|Trích yếu
Show details for Năm 2018Năm 2018
Show details for Năm 2017Năm 2017
Show details for Năm 2016Năm 2016
Show details for Năm 2015Năm 2015
Show details for Năm 2014Năm 2014
Show details for Năm 2013Năm 2013
Show details for Năm 2012Năm 2012
Show details for Năm 2011Năm 2011
Show details for Năm 2010Năm 2010
Show details for Năm 2009Năm 2009
Show details for Năm 2008Năm 2008
Show details for Năm 2007Năm 2007
Show details for Năm 2006Năm 2006
Show details for Năm 2005Năm 2005
Show details for Năm 2004Năm 2004
Show details for Năm 2003Năm 2003
Hide details for Năm 2002Năm 2002
Show details for Tháng: 01Tháng: 01
Show details for Tháng: 02Tháng: 02
Show details for Tháng: 03Tháng: 03
Show details for Tháng: 04Tháng: 04
Show details for Tháng: 05Tháng: 05
Show details for Tháng: 06Tháng: 06
Show details for Tháng: 07Tháng: 07
Show details for Tháng: 08Tháng: 08
Show details for Tháng: 09Tháng: 09
Hide details for Tháng: 10Tháng: 10
2093/2002/QĐ-UB V/v Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật tạm thời phục vụ công tác quy hoạch sơ
bộ ba loại rừng và giao đất lâm nghiệp cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trên
địa bàn tỉnh Bắc Kạn
2072/2002/QĐ-UB V/v Ban hành quy định về tổ chức quản lý và cấp giấy phép khai thác tận thu
khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
2061/QĐ-UB V/v Quy định định mức chi cho đào tạo nhân viên y tế thôn bản năm 2002


Trang đầu Trang trước Trang sau Trang cuối Thu nhỏ Mở rộng