Theo ngày ký (Văn bản QPPL)
Lọc văn bản 
Trang đầu Trang trước Trang sau Trang cuối Thu nhỏ Mở rộng

Số/ký hiệu|Trích yếu
Show details for Năm 2018Năm 2018
Show details for Năm 2017Năm 2017
Show details for Năm 2016Năm 2016
Show details for Năm 2015Năm 2015
Show details for Năm 2014Năm 2014
Show details for Năm 2013Năm 2013
Show details for Năm 2012Năm 2012
Show details for Năm 2011Năm 2011
Show details for Năm 2010Năm 2010
Show details for Năm 2009Năm 2009
Show details for Năm 2008Năm 2008
Show details for Năm 2007Năm 2007
Show details for Năm 2006Năm 2006
Show details for Năm 2005Năm 2005
Show details for Năm 2004Năm 2004
Show details for Năm 2003Năm 2003
Hide details for Năm 2002Năm 2002
Show details for Tháng: 01Tháng: 01
Show details for Tháng: 02Tháng: 02
Show details for Tháng: 03Tháng: 03
Show details for Tháng: 04Tháng: 04
Hide details for Tháng: 05Tháng: 05
838/QĐ-UB V/v cấp sinh hoạt phí chi Bí thư chi bộ thành lập mới
837/QĐ-UB V/v tách và thành lập một số thôn, bản, tổ phố của một số xã, phường, thị trấn
836/QĐ-UB V/v Quy định mức thu học phí đào tạo Đại học tại chức trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
768/QĐ-UB V/v Phê duyệt phương án trợ giá, trợ cước vận chuyển các mặt hàng chính sách
miền núi năm 2002
746/QĐ-UB V/v Quy định mức chi phí bồi dưỡng chấm bài thi tốt nghiệp của các bậc học phổ
thông năm học 2001 - 2002
723/2002/QĐ-UB V/v Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2002
640/QĐ-UB V/v Ban hành giá thanh toán các loại vật liệu xây dựng cơ bản trong quý I-2002
625/QĐ-UB V/v Quy định mức giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh
Bắc Kạn


Trang đầu Trang trước Trang sau Trang cuối Thu nhỏ Mở rộng