Theo ngày ký (Văn bản QPPL)
Lọc văn bản 
Trang đầu Trang trước Trang sau Trang cuối Thu nhỏ Mở rộng

Số/ký hiệu|Trích yếu
Show details for Năm 2018Năm 2018
Show details for Năm 2017Năm 2017
Show details for Năm 2016Năm 2016
Show details for Năm 2015Năm 2015
Show details for Năm 2014Năm 2014
Show details for Năm 2013Năm 2013
Show details for Năm 2012Năm 2012
Show details for Năm 2011Năm 2011
Show details for Năm 2010Năm 2010
Show details for Năm 2009Năm 2009
Show details for Năm 2008Năm 2008
Show details for Năm 2007Năm 2007
Show details for Năm 2006Năm 2006
Show details for Năm 2005Năm 2005
Show details for Năm 2004Năm 2004
Show details for Năm 2003Năm 2003
Hide details for Năm 2002Năm 2002
Show details for Tháng: 01Tháng: 01
Show details for Tháng: 02Tháng: 02
Show details for Tháng: 03Tháng: 03
Show details for Tháng: 04Tháng: 04
Show details for Tháng: 05Tháng: 05
Hide details for Tháng: 06Tháng: 06
985/QĐ-UB V/v Ban hành quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng điện thoại công vụ tại nhà
riêng và điện thoại di động đối với các cơ quan hành chính sự nghiệp của tỉnh
953/QĐ-UB V/v Quy định về phân giao nhiệm vụ cho các ngành, các cấp chính quyền trong
công tác đền bù, giải phóng mặt bằng xây dựng công trình XDCB trên địa bàn tỉnh
949/QĐ-UB V/v Quy định mức trợ cước vận chuyển và giá thu mua tiêu thụ nông sản năm 2002
của tỉnh Bắc Kạn
2338/QĐ-UB V/v Phân cấp quản lý đầu tư và XDCB đối với nguồn vốn trung tâm cụm xã
10/2002/CT-UB V/v tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự
1074/QĐ-UB V/v Quy định giá bán lẻ giống cây ăn quả trên địa bàn tỉnh năm 2002
1056/QĐ-UB V/v Quy định mức trợ cước mặt hàng dầu hoả và muối iốt năm 2002 của tỉnh Bắc
Kạn


Trang đầu Trang trước Trang sau Trang cuối Thu nhỏ Mở rộng