Theo ngày ký (Văn bản QPPL)
Lọc văn bản 
Trang đầu Trang trước Trang sau Trang cuối Thu nhỏ Mở rộng

Số/ký hiệu|Trích yếu
Show details for Năm 2018Năm 2018
Show details for Năm 2017Năm 2017
Show details for Năm 2016Năm 2016
Show details for Năm 2015Năm 2015
Show details for Năm 2014Năm 2014
Show details for Năm 2013Năm 2013
Show details for Năm 2012Năm 2012
Show details for Năm 2011Năm 2011
Show details for Năm 2010Năm 2010
Show details for Năm 2009Năm 2009
Show details for Năm 2008Năm 2008
Show details for Năm 2007Năm 2007
Show details for Năm 2006Năm 2006
Show details for Năm 2005Năm 2005
Show details for Năm 2004Năm 2004
Show details for Năm 2003Năm 2003
Hide details for Năm 2002Năm 2002
Show details for Tháng: 01Tháng: 01
Show details for Tháng: 02Tháng: 02
Show details for Tháng: 03Tháng: 03
Show details for Tháng: 04Tháng: 04
Show details for Tháng: 05Tháng: 05
Show details for Tháng: 06Tháng: 06
Hide details for Tháng: 07Tháng: 07
80/2002/NQ-HĐND Về công tác xét xử thi hành án hình sự 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ xét xử 6
tháng cuối năm 2002
79/2002/NQ-HĐND V/v thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và chế độ thôi việc đối với
giáo viên mầm non dân lập
78/2002/NQ-HĐND V/v mở lớp bổ túc trung học cơ sở và chế độ cho giáo viên, học viên để thực
hiện nhiệm vụ phổ cập trung học cơ sở từ năm 2002 đến 2005
77/2002/NQ-HĐND Về ban hành một số chính sách khuyến khích đầu tư trong nước tại tỉnh Bắc Kạn
76/2002/NQ-HĐND Về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm
2002
75/2002/NQ-HĐND Về việc phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách nhà n¬ước của tỉnh Bắc Kạn năm 2001


Trang đầu Trang trước Trang sau Trang cuối Thu nhỏ Mở rộng