Theo ngày ký (Văn bản QPPL)
Lọc văn bản 
Trang đầu Trang trước Trang sau Trang cuối Thu nhỏ Mở rộng

Số/ký hiệu|Trích yếu
Show details for Năm 2018Năm 2018
Show details for Năm 2017Năm 2017
Show details for Năm 2016Năm 2016
Show details for Năm 2015Năm 2015
Show details for Năm 2014Năm 2014
Show details for Năm 2013Năm 2013
Show details for Năm 2012Năm 2012
Show details for Năm 2011Năm 2011
Show details for Năm 2010Năm 2010
Show details for Năm 2009Năm 2009
Show details for Năm 2008Năm 2008
Show details for Năm 2007Năm 2007
Show details for Năm 2006Năm 2006
Show details for Năm 2005Năm 2005
Show details for Năm 2004Năm 2004
Show details for Năm 2003Năm 2003
Hide details for Năm 2002Năm 2002
Show details for Tháng: 01Tháng: 01
Show details for Tháng: 02Tháng: 02
Show details for Tháng: 03Tháng: 03
Show details for Tháng: 04Tháng: 04
Show details for Tháng: 05Tháng: 05
Show details for Tháng: 06Tháng: 06
Show details for Tháng: 07Tháng: 07
Hide details for Tháng: 08Tháng: 08
1527/QĐ-UB V/v ban hành Quy chế tổ chức và quản lý chợ trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
1511/2002/QĐ-UB V/v Chế độ trợ cấp cho cán bộ, công chức nhà nước được cử đi đào tạo, bồi dưỡng
1431/QĐ-UB V/v Ban hành quy định về thu tiền nhà ở thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn tỉnh
1396/QĐ-UB V/v thực hiện chế độ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế và chế độ thôi việc đối với
giáo viên mầm non dân lập
1379/QĐ-UB V/v Ban hành giá thanh toán các loại vật liệu dùng trong xây dựng cơ bản quý II
năm 2002


Trang đầu Trang trước Trang sau Trang cuối Thu nhỏ Mở rộng