Theo ngày ký (Văn bản QPPL)
Lọc văn bản 
Trang đầu Trang trước Trang sau Trang cuối Thu nhỏ Mở rộng

Số/ký hiệu|Trích yếu
Show details for Năm 2018Năm 2018
Show details for Năm 2017Năm 2017
Show details for Năm 2016Năm 2016
Show details for Năm 2015Năm 2015
Show details for Năm 2014Năm 2014
Show details for Năm 2013Năm 2013
Show details for Năm 2012Năm 2012
Show details for Năm 2011Năm 2011
Show details for Năm 2010Năm 2010
Show details for Năm 2009Năm 2009
Show details for Năm 2008Năm 2008
Show details for Năm 2007Năm 2007
Show details for Năm 2006Năm 2006
Show details for Năm 2005Năm 2005
Show details for Năm 2004Năm 2004
Show details for Năm 2003Năm 2003
Hide details for Năm 2002Năm 2002
Show details for Tháng: 01Tháng: 01
Show details for Tháng: 02Tháng: 02
Show details for Tháng: 03Tháng: 03
Show details for Tháng: 04Tháng: 04
Show details for Tháng: 05Tháng: 05
Show details for Tháng: 06Tháng: 06
Show details for Tháng: 07Tháng: 07
Show details for Tháng: 08Tháng: 08
Hide details for Tháng: 09Tháng: 09
1770/QĐ-UB V/v Quy định phí lưu thông và giá bán lẻ giống lúa cạn, giống đỗ tương và giống
khoai tây năm 2002
1754/QĐ-UB V/v Ban hành quy định tiêu chuẩn, thủ tục công nhận các danh hiệu: Gia đình văn
hoá (cấp xã, huyện, tỉnh ); Khu dân cư tiên tiến; Khu dân cư xuất sắc; Làng văn
hoá cấp huyện, tỉnh
1733/QĐ-UB V/v thực hiện cưỡng chế hành chính trong việc giải phóng mặt bằng khi thu hồi
đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công
cộng
1652/QĐ-UB V/v Ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Trung tâm trợ giúp pháp lý của
nhà nước tỉnh Bắc Kạn


Trang đầu Trang trước Trang sau Trang cuối Thu nhỏ Mở rộng