Theo ngày ký (Văn bản QPPL)
Lọc văn bản 
Trang đầu Trang trước Trang sau Trang cuối Thu nhỏ Mở rộng

Số/ký hiệu|Trích yếu
Show details for Năm 2018Năm 2018
Show details for Năm 2017Năm 2017
Show details for Năm 2016Năm 2016
Show details for Năm 2015Năm 2015
Show details for Năm 2014Năm 2014
Show details for Năm 2013Năm 2013
Show details for Năm 2012Năm 2012
Show details for Năm 2011Năm 2011
Show details for Năm 2010Năm 2010
Show details for Năm 2009Năm 2009
Show details for Năm 2008Năm 2008
Show details for Năm 2007Năm 2007
Show details for Năm 2006Năm 2006
Show details for Năm 2005Năm 2005
Show details for Năm 2004Năm 2004
Show details for Năm 2003Năm 2003
Show details for Năm 2002Năm 2002
Hide details for Năm 2001Năm 2001
Hide details for Tháng: 01Tháng: 01
48/QĐ-UB V/v Quy định tạm thời giá nước sinh hoạt tại thị xã Bắc Kạn
20/2001/NQ-HĐND Về dự toán thu chi ngân sách năm 2001 của tỉnh Bắc Kạn
19/2000/NQ-HĐND V/v thông qua nội quy các kỳ họp HĐND tỉnh khoá VI, nhiệm kỳ 1999-2004
18/2001/NQ-HĐND Về việc hỗ trợ tiền lương cho Giáo viên mầm non ngoài công lập trên địa bàn
tỉnh Bắc Kạn
17/2001/NQ-HĐND Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Kạn năm 2001
16/QĐ-UB V/v xếp hạng bệnh viện tuyến huyện
16/2001/NQ-HĐND Về phân cấp quản lý đầu tư và xây dựng cơ bản cho huyện, thị xã trong tỉnh Bắc
Kạn
15/2001/NQ-HĐND Về việc thu học phí ở các cơ sở giáo dục mầm non diện ngoài công lập và học phí
hệ bán công học sinh Trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
14/2001/NQ-HĐND Về việc quy định mức công tác phí và phụ cấp cho Trưởng thôn, bản, tổ phố; Bí
thư Chi bộ; Xã đội phó và Công an viên ở thôn, bản, tổ phố
13/2001/NQ-HĐND Về chương trình hoạt động của Thường trực HĐND và HĐND tỉnh năm 2001
12/2001/NQ-HĐND Về công tác xét xử, thi hành án hình sự năm 2001


Trang đầu Trang trước Trang sau Trang cuối Thu nhỏ Mở rộng