Theo ngày ký (Văn bản QPPL)
Lọc văn bản 
Trang đầu Trang trước Trang sau Trang cuối Thu nhỏ Mở rộng

Số/ký hiệu|Trích yếu
Show details for Năm 2018Năm 2018
Show details for Năm 2017Năm 2017
Show details for Năm 2016Năm 2016
Show details for Năm 2015Năm 2015
Show details for Năm 2014Năm 2014
Show details for Năm 2013Năm 2013
Show details for Năm 2012Năm 2012
Show details for Năm 2011Năm 2011
Show details for Năm 2010Năm 2010
Show details for Năm 2009Năm 2009
Show details for Năm 2008Năm 2008
Show details for Năm 2007Năm 2007
Show details for Năm 2006Năm 2006
Show details for Năm 2005Năm 2005
Show details for Năm 2004Năm 2004
Show details for Năm 2003Năm 2003
Show details for Năm 2002Năm 2002
Hide details for Năm 2001Năm 2001
Show details for Tháng: 01Tháng: 01
Show details for Tháng: 02Tháng: 02
Show details for Tháng: 03Tháng: 03
Hide details for Tháng: 04Tháng: 04
514/QĐ-UB V/v Phân loại đường xá năm 2001 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
502/QĐ-UB V/v Ban hành quy định quản lý tài chính công tác đền bù giải phóng mặt bằng.
456/QĐ-UB V/v Quy định giá bán tối thiểu xe gắn máy làm căn cứ tính thuế giá trị gia tăng
trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
439/QĐ-UB V/v giao chỉ tiêu huy động lao động công ích năm 2001
08/2001/CT-UB Về công tác phòng, chống lụt, bão, giảm nhẹ thiên tai năm 2001 trên địa bàn
tỉnh Bắc Kạn
07/CT-UB V/v Triển khai thực hiện Nghị định 75/2001/NĐ-CP ngày 08/12/2001 của Chính phủ
về công chứng, chứng thực
Show details for Tháng: 05Tháng: 05
Show details for Tháng: 06Tháng: 06


Trang đầu Trang trước Trang sau Trang cuối Thu nhỏ Mở rộng