Theo ngày ký (Văn bản QPPL)
Lọc văn bản 
Trang đầu Trang trước Trang sau Trang cuối Thu nhỏ Mở rộng

Số/ký hiệu|Trích yếu
Show details for Năm 2018Năm 2018
Show details for Năm 2017Năm 2017
Show details for Năm 2016Năm 2016
Show details for Năm 2015Năm 2015
Show details for Năm 2014Năm 2014
Show details for Năm 2013Năm 2013
Show details for Năm 2012Năm 2012
Show details for Năm 2011Năm 2011
Show details for Năm 2010Năm 2010
Show details for Năm 2009Năm 2009
Show details for Năm 2008Năm 2008
Show details for Năm 2007Năm 2007
Show details for Năm 2006Năm 2006
Show details for Năm 2005Năm 2005
Show details for Năm 2004Năm 2004
Show details for Năm 2003Năm 2003
Show details for Năm 2002Năm 2002
Hide details for Năm 2001Năm 2001
Show details for Tháng: 01Tháng: 01
Show details for Tháng: 02Tháng: 02
Show details for Tháng: 03Tháng: 03
Show details for Tháng: 04Tháng: 04
Hide details for Tháng: 05Tháng: 05
780/QĐ-UB V/v Ban hành giá thanh toán các loại vật liệu dùng trong xây dựng cơ bản QuýI
năm 2001
758/QĐ-UB V/v Bãi bỏ mục VI tại Biểu mức thu phí, lệ phí kèm theo Quyết định số
1124/1999/QĐ-UB ngày 29/9/1999 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn
585/QĐ-UB V/v giao chỉ tiêu khai thác, tiêu thụ và chế biến lâm sản năm 2001
11/CT-UB V/v Bắt buộc đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô xe máy
09/CT-UB V/v tăng cường xây dựng tủ sách pháp luật tại cơ quan, đơn vị, trường học trên
địa bàn tỉnh
Show details for Tháng: 06Tháng: 06
Show details for Tháng: 07Tháng: 07


Trang đầu Trang trước Trang sau Trang cuối Thu nhỏ Mở rộng