Theo ngày ký (Văn bản QPPL)
Lọc văn bản 
Trang đầu Trang trước Trang sau Trang cuối Thu nhỏ Mở rộng

Số/ký hiệu|Trích yếu
Show details for Năm 2018Năm 2018
Show details for Năm 2017Năm 2017
Show details for Năm 2016Năm 2016
Show details for Năm 2015Năm 2015
Show details for Năm 2014Năm 2014
Show details for Năm 2013Năm 2013
Show details for Năm 2012Năm 2012
Show details for Năm 2011Năm 2011
Show details for Năm 2010Năm 2010
Show details for Năm 2009Năm 2009
Show details for Năm 2008Năm 2008
Show details for Năm 2007Năm 2007
Show details for Năm 2006Năm 2006
Show details for Năm 2005Năm 2005
Show details for Năm 2004Năm 2004
Show details for Năm 2003Năm 2003
Show details for Năm 2002Năm 2002
Hide details for Năm 2001Năm 2001
Show details for Tháng: 01Tháng: 01
Show details for Tháng: 02Tháng: 02
Show details for Tháng: 03Tháng: 03
Show details for Tháng: 04Tháng: 04
Show details for Tháng: 05Tháng: 05
Show details for Tháng: 06Tháng: 06
Show details for Tháng: 07Tháng: 07
Hide details for Tháng: 08Tháng: 08
1501/QĐ-UB V/v Quy định biểu phí bảo hiểm xây dựng của một số loại công trình trên địa bàn
tỉnh Bắc Kạn
1411/QĐ-UB V/v Quy định mức trợ cước vận chuyển mặt hàng dầu hoả, muối iốt năm 2001
1408/QĐ-UB V/v Quy định mức trợ cấp và chế độ thăm hỏi cán bộ thuộc diện bảo vệ sức khoẻ
khi ốm đau đi điều trị nội trú tại bệnh viện
1280/QĐ-UB V/v hỗ trợ phụ cấp cho Phó ban lâm nghiệp xã, phường, thị trấn


Trang đầu Trang trước Trang sau Trang cuối Thu nhỏ Mở rộng