Theo ngày ký (Văn bản QPPL)
Lọc văn bản 
Trang đầu Trang trước Trang sau Trang cuối Thu nhỏ Mở rộng

Số/ký hiệu|Trích yếu
Show details for Năm 2018Năm 2018
Show details for Năm 2017Năm 2017
Show details for Năm 2016Năm 2016
Show details for Năm 2015Năm 2015
Show details for Năm 2014Năm 2014
Show details for Năm 2013Năm 2013
Show details for Năm 2012Năm 2012
Show details for Năm 2011Năm 2011
Show details for Năm 2010Năm 2010
Show details for Năm 2009Năm 2009
Show details for Năm 2008Năm 2008
Show details for Năm 2007Năm 2007
Show details for Năm 2006Năm 2006
Show details for Năm 2005Năm 2005
Show details for Năm 2004Năm 2004
Show details for Năm 2003Năm 2003
Show details for Năm 2002Năm 2002
Show details for Năm 2001Năm 2001
Hide details for Năm 2000Năm 2000
Hide details for Tháng: 01Tháng: 01
83/2000/QĐ-UB V/v Điều chỉnh kế hoạch xây dựng cơ bản năm 1998
04/2000/NQ-HĐND K6 Về công tác xét xử, thi hành án hình sự năm 1999
03/2000/NQ-HĐND KVI Về dự toán chi ngân sách năm 2000 của tỉnh Bắc Kạn
02/2000/NQ-HĐND K6 Về chương trình hoạt động của Thường trực HĐND, UBND tỉnh năm 2000
01/CT-UB V/v cung cấp nước sạch và đảm bảo vệ sinh môi trường nông thôn
01/2000/NQ-HĐND KVI Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Kạn năm 2000
Show details for Tháng: 02Tháng: 02
Show details for Tháng: 03Tháng: 03
Show details for Tháng: 04Tháng: 04
Show details for Tháng: 05Tháng: 05


Trang đầu Trang trước Trang sau Trang cuối Thu nhỏ Mở rộng