Theo ngày ký (Văn bản QPPL)
Lọc văn bản 
Trang đầu Trang trước Trang sau Trang cuối Thu nhỏ Mở rộng

Số/ký hiệu|Trích yếu
Show details for Năm 2018Năm 2018
Show details for Năm 2017Năm 2017
Show details for Năm 2016Năm 2016
Show details for Năm 2015Năm 2015
Show details for Năm 2014Năm 2014
Show details for Năm 2013Năm 2013
Show details for Năm 2012Năm 2012
Show details for Năm 2011Năm 2011
Show details for Năm 2010Năm 2010
Show details for Năm 2009Năm 2009
Show details for Năm 2008Năm 2008
Show details for Năm 2007Năm 2007
Show details for Năm 2006Năm 2006
Show details for Năm 2005Năm 2005
Show details for Năm 2004Năm 2004
Show details for Năm 2003Năm 2003
Show details for Năm 2002Năm 2002
Show details for Năm 2001Năm 2001
Hide details for Năm 2000Năm 2000
Show details for Tháng: 01Tháng: 01
Show details for Tháng: 02Tháng: 02
Show details for Tháng: 03Tháng: 03
Show details for Tháng: 04Tháng: 04
Hide details for Tháng: 05Tháng: 05
558/QĐ-UB V/v Điều chỉnh mức chi cho công tác chấm bài thi tốt nghiệp phổ thông các cấp
553/QĐ-UB V/v Quyết định mức thu lệ phí tuyển sinh vào các lớp phổ thông đầu cấp năm học
2000 - 2001 tỉnh Bắc Kạn
522/2000/QĐ-UB V/v Ban hành quy chế làm việc của UBND tỉnh Bắc Kạn nhiệm kỳ 1999 - 2004
494/QĐ-UB V/v Quy định giá tính thuế tài nguyên rừng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
13/2000/CT-UB V/v đẩy mạnh thực hiện Pháp lệnh về tổ chức hoạt động hoà giải cơ sở
11/2000/CT-UB V/v Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2001 - 2005


Trang đầu Trang trước Trang sau Trang cuối Thu nhỏ Mở rộng