Theo ngày ký (Văn bản QPPL)
Lọc văn bản 
Trang đầu Trang trước Trang sau Trang cuối Thu nhỏ Mở rộng

Số/ký hiệu|Trích yếu
Show details for Năm 2018Năm 2018
Show details for Năm 2017Năm 2017
Show details for Năm 2016Năm 2016
Show details for Năm 2015Năm 2015
Show details for Năm 2014Năm 2014
Show details for Năm 2013Năm 2013
Show details for Năm 2012Năm 2012
Show details for Năm 2011Năm 2011
Show details for Năm 2010Năm 2010
Show details for Năm 2009Năm 2009
Show details for Năm 2008Năm 2008
Show details for Năm 2007Năm 2007
Show details for Năm 2006Năm 2006
Show details for Năm 2005Năm 2005
Show details for Năm 2004Năm 2004
Show details for Năm 2003Năm 2003
Show details for Năm 2002Năm 2002
Show details for Năm 2001Năm 2001
Hide details for Năm 2000Năm 2000
Show details for Tháng: 01Tháng: 01
Show details for Tháng: 02Tháng: 02
Show details for Tháng: 03Tháng: 03
Show details for Tháng: 04Tháng: 04
Show details for Tháng: 05Tháng: 05
Show details for Tháng: 06Tháng: 06
Hide details for Tháng: 07Tháng: 07
958/QĐ-UB V/v Ban hành quy chế xét chỉ định thầu tư vấn, thi công các công trình XDCB năm
2000
882/QĐ-UB V/v Ban hành giá tính thuế tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
18/2000/CT-UB V/v thực hiện đăng ký, quản lý phương tiện kỹ thuật thuộc diện huy động bổ sung
cho quân đội và triển khai nhiệm vụ động viên công nghiệp phục vụ quốc phòng
10/2000/NQ-HĐND KVI Về công tác xét xử, thi hành án hình sự 6 tháng đầu năm 2000


Trang đầu Trang trước Trang sau Trang cuối Thu nhỏ Mở rộng