Theo ngày ký (Văn bản QPPL)
Lọc văn bản 
Trang đầu Trang trước Trang sau Trang cuối Thu nhỏ Mở rộng

Số/ký hiệu|Trích yếu
Show details for Năm 2018Năm 2018
Show details for Năm 2017Năm 2017
Show details for Năm 2016Năm 2016
Show details for Năm 2015Năm 2015
Show details for Năm 2014Năm 2014
Show details for Năm 2013Năm 2013
Show details for Năm 2012Năm 2012
Show details for Năm 2011Năm 2011
Show details for Năm 2010Năm 2010
Show details for Năm 2009Năm 2009
Show details for Năm 2008Năm 2008
Show details for Năm 2007Năm 2007
Show details for Năm 2006Năm 2006
Show details for Năm 2005Năm 2005
Show details for Năm 2004Năm 2004
Show details for Năm 2003Năm 2003
Show details for Năm 2002Năm 2002
Show details for Năm 2001Năm 2001
Show details for Năm 2000Năm 2000
Hide details for Năm 1999Năm 1999
Show details for Tháng: 01Tháng: 01
Show details for Tháng: 02Tháng: 02
Show details for Tháng: 04Tháng: 04
Show details for Tháng: 05Tháng: 05
Hide details for Tháng: 06Tháng: 06
650/QĐ-UB V/v quy định mức chi cho công tác quản lý kinh phí thực hiện chế độ chính sách
ưu đãi người có công
601/1999/QĐ-UB V/v ban hành quy chế tạm thời về công tác thi đua khen thưởng
600/1999/QĐ-UB V/v Ban hành đơn giá xây dựng cơ bản của tỉnh Bắc Kạn
597/QĐ-UB V/v Ban hành giá thanh toán các loại vật liệu dùng trong XDCB quý I và quý II
năm 1999
11/1999/CT-UB V/v Thực hiện Nghị định số 05/1999/NĐ-CP của Chính phủ về chứng minh nhân dân


Trang đầu Trang trước Trang sau Trang cuối Thu nhỏ Mở rộng