Theo ngày ký (Văn bản QPPL)
Lọc văn bản 
Trang đầu Trang trước Trang sau Trang cuối Thu nhỏ Mở rộng

Số/ký hiệu|Trích yếu
Show details for Năm 2018Năm 2018
Show details for Năm 2017Năm 2017
Show details for Năm 2016Năm 2016
Show details for Năm 2015Năm 2015
Show details for Năm 2014Năm 2014
Show details for Năm 2013Năm 2013
Show details for Năm 2012Năm 2012
Show details for Năm 2011Năm 2011
Show details for Năm 2010Năm 2010
Show details for Năm 2009Năm 2009
Show details for Năm 2008Năm 2008
Show details for Năm 2007Năm 2007
Show details for Năm 2006Năm 2006
Show details for Năm 2005Năm 2005
Show details for Năm 2004Năm 2004
Show details for Năm 2003Năm 2003
Show details for Năm 2002Năm 2002
Show details for Năm 2001Năm 2001
Show details for Năm 2000Năm 2000
Hide details for Năm 1999Năm 1999
Show details for Tháng: 01Tháng: 01
Show details for Tháng: 02Tháng: 02
Show details for Tháng: 04Tháng: 04
Show details for Tháng: 05Tháng: 05
Show details for Tháng: 06Tháng: 06
Hide details for Tháng: 07Tháng: 07
59/1999/NQ-HĐND KV Về việc thu phí và lệ phí thuộc Ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh
58/1999/NQ-HĐND KV V/v thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng 6 tháng đầu năm
1999 và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 1999
56/1999/NQ-HĐND KV Về công tác xét sử, thi hành án hình sự 6 tháng đầu năm 1999
12/1999/CT-UB V/v Phòng ngừa ngăn chặn tội phạm và tệ nạn xã hội trong thanh thiếu niên


Trang đầu Trang trước Trang sau Trang cuối Thu nhỏ Mở rộng