Theo ngày ký (Văn bản QPPL)
Lọc văn bản 
Trang đầu Trang trước Trang sau Trang cuối Thu nhỏ Mở rộng

Số/ký hiệu|Trích yếu
Show details for Năm 2018Năm 2018
Show details for Năm 2017Năm 2017
Show details for Năm 2016Năm 2016
Show details for Năm 2015Năm 2015
Show details for Năm 2014Năm 2014
Show details for Năm 2013Năm 2013
Show details for Năm 2012Năm 2012
Show details for Năm 2011Năm 2011
Show details for Năm 2010Năm 2010
Show details for Năm 2009Năm 2009
Show details for Năm 2008Năm 2008
Show details for Năm 2007Năm 2007
Show details for Năm 2006Năm 2006
Show details for Năm 2005Năm 2005
Show details for Năm 2004Năm 2004
Show details for Năm 2003Năm 2003
Show details for Năm 2002Năm 2002
Show details for Năm 2001Năm 2001
Show details for Năm 2000Năm 2000
Show details for Năm 1999Năm 1999
Hide details for Năm 1998Năm 1998
Show details for Tháng: 01Tháng: 01
Show details for Tháng: 02Tháng: 02
Hide details for Tháng: 03Tháng: 03
209/QĐ-UB V/v điều chỉnh lại mức trợ cấp cho các đối tượng cứu trợ thống nhất trên địa
bàn tỉnh Bắc Kạn
196/QĐ-UB V/v quy định mức thu, sử dụng lệ phí, phí tổn tiêm phòng gia súc trên địa bàn
tỉnh Bắc Kạn
194/QĐ-UB V/v phân cấp quản lý tổ chức và công chức, viên chức nhà nước
192/QĐ-UB V/v chế độ tạm cấp ưu đãi cán bộ y tế, giáo viên công tác thường xuyên tại các
xã, bản vùng cao
186/1998/QĐ-UB V/v quy định khoản thu, mức thu phí - lệ phí của tỉnh
12/CT-UB V/v diệt chuột bảo vệ mùa màng


Trang đầu Trang trước Trang sau Trang cuối Thu nhỏ Mở rộng