Theo ngày ký (Văn bản QPPL)
Lọc văn bản 
Trang đầu Trang trước Trang sau Trang cuối Thu nhỏ Mở rộng

Số/ký hiệu|Trích yếu
Show details for Năm 2018Năm 2018
Show details for Năm 2017Năm 2017
Show details for Năm 2016Năm 2016
Show details for Năm 2015Năm 2015
Show details for Năm 2014Năm 2014
Show details for Năm 2013Năm 2013
Show details for Năm 2012Năm 2012
Show details for Năm 2011Năm 2011
Show details for Năm 2010Năm 2010
Show details for Năm 2009Năm 2009
Show details for Năm 2008Năm 2008
Show details for Năm 2007Năm 2007
Show details for Năm 2006Năm 2006
Show details for Năm 2005Năm 2005
Show details for Năm 2004Năm 2004
Show details for Năm 2003Năm 2003
Show details for Năm 2002Năm 2002
Show details for Năm 2001Năm 2001
Show details for Năm 2000Năm 2000
Show details for Năm 1999Năm 1999
Hide details for Năm 1998Năm 1998
Show details for Tháng: 01Tháng: 01
Show details for Tháng: 02Tháng: 02
Show details for Tháng: 03Tháng: 03
Hide details for Tháng: 04Tháng: 04
286/1998/QĐ-UB V/v ban hành quy định nội dung biện pháp kỹ thuật giao đất lâm nghiệp theo
Nghị định 02/CP và Thông tư 74/TT-LB-TC-NN&PTNT
283/QĐ-UB V/v Quy định tạm thời giá tối thiểu xe gắn máy để tính lệ phí trước bạ.
274/1998/QĐ-UB V/v ban hành quy định về quản lý kinh doanh mặt hàng phân bón và thuốc bảo vệ
thực vật trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
15/1998/CT-UB V/v Thu thuế đối với tổ chức, cá nhân có hoạt động xây dựng cơ bản trên địa bàn
tỉnh Bắc kạn
14/1998/CT-UB V/v Về mở cuộc vận động toàn dân tham gia quản lý, giáo dục, cảm hoá giúp đỡ
những người vi phạm pháp luật trên địa bàn dân cư


Trang đầu Trang trước Trang sau Trang cuối Thu nhỏ Mở rộng