Theo ngày ký (Văn bản QPPL)
Lọc văn bản 
Trang đầu Trang trước Trang sau Trang cuối Thu nhỏ Mở rộng

Số/ký hiệu|Trích yếu
Show details for Năm 2018Năm 2018
Show details for Năm 2017Năm 2017
Show details for Năm 2016Năm 2016
Show details for Năm 2015Năm 2015
Show details for Năm 2014Năm 2014
Show details for Năm 2013Năm 2013
Show details for Năm 2012Năm 2012
Show details for Năm 2011Năm 2011
Show details for Năm 2010Năm 2010
Show details for Năm 2009Năm 2009
Show details for Năm 2008Năm 2008
Show details for Năm 2007Năm 2007
Show details for Năm 2006Năm 2006
Show details for Năm 2005Năm 2005
Show details for Năm 2004Năm 2004
Show details for Năm 2003Năm 2003
Show details for Năm 2002Năm 2002
Show details for Năm 2001Năm 2001
Show details for Năm 2000Năm 2000
Show details for Năm 1999Năm 1999
Show details for Năm 1998Năm 1998
Hide details for Năm 1997Năm 1997
Show details for Tháng: 01Tháng: 01
Show details for Tháng: 02Tháng: 02
Show details for Tháng: 03Tháng: 03
Show details for Tháng: 04Tháng: 04
Hide details for Tháng: 05Tháng: 05
170/QĐ-UB V/v Ban hành quy định quản lý an ninh trật tự trên các khu vực khai thác vàng,
khai thác các loại khoáng sản khác trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
144/QĐ-UB V/v ban hành "Quy định của UBND tỉnh về việc thống nhất quản lý nhà nước về đất
đai trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn"
131/QĐ-UB V/v ban hành quy định của UBND tỉnh về việc quản lý sản xuất, kinh doanh cung
ứng và sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc kạn


Trang đầu Trang trước Trang sau Trang cuối Thu nhỏ Mở rộng