Theo ngày ký (Văn bản QPPL)
Lọc văn bản 
Trang đầu Trang trước Trang sau Trang cuối Thu nhỏ Mở rộng

Số/ký hiệu|Trích yếu
Show details for Năm 2018Năm 2018
Show details for Năm 2017Năm 2017
Show details for Năm 2016Năm 2016
Show details for Năm 2015Năm 2015
Show details for Năm 2014Năm 2014
Hide details for Năm 2013Năm 2013
Show details for Tháng: 01Tháng: 01
Show details for Tháng: 03Tháng: 03
Show details for Tháng: 04Tháng: 04
Show details for Tháng: 05Tháng: 05
Hide details for Tháng: 06Tháng: 06
995/2013/QĐ-UBND Về việc ban hành Quy định quản lý, xét duyệt cán bộ, công chức, viên chức đi nước ngoài và quản lý hộ chiếu sau khi đi nước ngoài.
916/2013/QĐ-UBND Về việc sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 1 Quyết định số: 200/2013/QĐ-UBND ngày 31 tháng 01 năm 2013 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc quy định chế độ hỗ trợ cho cho người nghiện ma túy bị áp dụng biện pháp đưa vào Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội tỉnh Bắc Kạn và các khoản đóng góp đối với người cai nghiện tự nguyện tại Trung tâm
881/2013/QĐ-UBND Về việc điều chỉnh, bổ sung nội dung Quyết định số: 2338/2012/QĐ-UBND ngày 31/12/2012 của UBND tỉnh về việc quy định cụ thể nội dung chi, mức chi công tác xây dựng ngân hàng câu trắc nghiệm, tổ chức các kỳ thi phổ thông, chuẩn bị tham dự, tổ chức các kỳ thi cấp khu vực và quốc gia trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
13/2013/CT-UBND Tăng cường quản lý nhà nước về công tác thanh niên giai đoạn 2013-2015 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
12/2013/CT-UBND Về việc tổ chức triển khai thực hiện Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
Show details for Tháng: 07Tháng: 07
Show details for Tháng: 08Tháng: 08
Show details for Tháng: 09Tháng: 09
Show details for Tháng: 10Tháng: 10
Show details for Tháng: 12Tháng: 12
Show details for Năm 2012Năm 2012
Show details for Năm 2011Năm 2011
Show details for Năm 2010Năm 2010
Show details for Năm 2009Năm 2009
Show details for Năm 2008Năm 2008
Show details for Năm 2007Năm 2007
Show details for Năm 2006Năm 2006
Show details for Năm 2005Năm 2005
Show details for Năm 2004Năm 2004


Trang đầu Trang trước Trang sau Trang cuối Thu nhỏ Mở rộng