Theo ngày ký (Văn bản QPPL)
Lọc văn bản 
Trang đầu Trang trước Trang sau Trang cuối Thu nhỏ Mở rộng

Số/ký hiệu|Trích yếu
Show details for Năm 2018Năm 2018
Show details for Năm 2017Năm 2017
Show details for Năm 2016Năm 2016
Show details for Năm 2015Năm 2015
Show details for Năm 2014Năm 2014
Show details for Năm 2013Năm 2013
Hide details for Năm 2012Năm 2012
Show details for Tháng: 01Tháng: 01
Show details for Tháng: 02Tháng: 02
Show details for Tháng: 04Tháng: 04
Show details for Tháng: 05Tháng: 05
Show details for Tháng: 06Tháng: 06
Show details for Tháng: 07Tháng: 07
Show details for Tháng: 08Tháng: 08
Show details for Tháng: 09Tháng: 09
Show details for Tháng: 10Tháng: 10
Show details for Tháng: 11Tháng: 11
Hide details for Tháng: 12Tháng: 12
30/2012/NQ-HĐND Về việc quy định mức giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.
27/2012/NQ-HĐND Quy định mức chi chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của tỉnh Bắc Kạn.
23/2012/CT-UBND Về việc triển khai thi hành Luật Giám định tư pháp.
2236/2012/QĐ-UBND Ban hành Quy chế phối hợp thực hiện Luật Nuôi con nuôi trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.
2222/2012/QĐ-UBND Về việc ban hành Bảng giá các loại đất năm 2013 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.
21/2012/NQ-HĐND Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí đấu giá tài sản, phí tham gia đấu giá tài sản, phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.
2160/2012/QĐ-UBND Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và biên chế của Vườn Quốc gia Ba Bể.
2136/2012/QĐ_UBND Về việc ban hành Quy chế thu, quản lý và sử dụng Quỹ quốc phòng - an ninh tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.
2123/2012/QĐ-UBND Về việc ban hành Quy định trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong quản lý lâm sản, khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.
20/2012/NQ-HĐND Về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2011 tỉnh Bắc Kạn.
2007/2012/QĐ-UBND Về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với hoạt động đầu tư nước ngoài nằm ngoài khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.
19/2012/NQ-HĐND Về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số: 32/2010/NQ-HĐND ngày 9/11/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc Ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển bằng nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2011 - 2015.


Trang đầu Trang trước Trang sau Trang cuối Thu nhỏ Mở rộng