Theo ngày ký (Văn bản QPPL)
Lọc văn bản 
Trang đầu Trang trước Trang sau Trang cuối Thu nhỏ Mở rộng

Số/ký hiệu|Trích yếu
Show details for Năm 2018Năm 2018
Show details for Năm 2017Năm 2017
Show details for Năm 2016Năm 2016
Show details for Năm 2015Năm 2015
Show details for Năm 2014Năm 2014
Show details for Năm 2013Năm 2013
Hide details for Năm 2012Năm 2012
Show details for Tháng: 01Tháng: 01
Show details for Tháng: 02Tháng: 02
Hide details for Tháng: 04Tháng: 04
623/2012/QĐ-UBND Ban hành Quy định về chế độ báo cáo thống kê Tư pháp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
601/2012/QĐ-UBND Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Ban Tôn giáo trực thuộc Sở Nội vụ
597/2012/QĐ-UBND Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Chi cục Văn thư - Lưu trữ trực thuộc Sở Nội vụ
596/2012/QĐ-UBND Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Chi cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản tỉnh Bắc Kạn
06/2012/NQ-HĐND Về việc quy định mức chi có tính chất đặc thù trong công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
04/2012/NQ-HĐND Về việc tiếp tục thực hiện tiêu chí phân bổ vốn Dự án phát triển sản xuất và Dự án phát triển cơ sở hạ tầng thiết yếu thuộc Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn, thôn đặc biệt khó khăn (thuộc xã khu vực II) vùng đồng bào dân tộc và miền núi tỉnh Bắc Kạn theo Nghị quyết số: 18/2008/NQ-HĐND ngày 09 tháng 10 năm 2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh khoá VII.
03/2012/NQ-HĐND Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất và trích lục bản đồ địa chính trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
02/2012/NQ-HĐND Về việc thông qua quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011 - 2015) của tỉnh Bắc Kạn
01/2012/NQ-HĐND Về chính sách hỗ trợ trồng rừng sản xuất tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2012 - 2015
Show details for Tháng: 05Tháng: 05
Show details for Tháng: 06Tháng: 06
Show details for Tháng: 07Tháng: 07
Show details for Tháng: 08Tháng: 08
Show details for Tháng: 09Tháng: 09
Show details for Tháng: 10Tháng: 10
Show details for Tháng: 11Tháng: 11
Show details for Tháng: 12Tháng: 12
Show details for Năm 2011Năm 2011
Show details for Năm 2010Năm 2010
Show details for Năm 2009Năm 2009


Trang đầu Trang trước Trang sau Trang cuối Thu nhỏ Mở rộng