Theo ngày ký (Văn bản QPPL)
Lọc văn bản 
Trang đầu Trang trước Trang sau Trang cuối Thu nhỏ Mở rộng

Số/ký hiệu|Trích yếu
Show details for Năm 2018Năm 2018
Show details for Năm 2017Năm 2017
Show details for Năm 2016Năm 2016
Show details for Năm 2015Năm 2015
Show details for Năm 2014Năm 2014
Show details for Năm 2013Năm 2013
Show details for Năm 2012Năm 2012
Hide details for Năm 2011Năm 2011
Show details for Tháng: 01Tháng: 01
Show details for Tháng: 02Tháng: 02
Show details for Tháng: 03Tháng: 03
Show details for Tháng: 04Tháng: 04
Show details for Tháng: 05Tháng: 05
Show details for Tháng: 06Tháng: 06
Show details for Tháng: 07Tháng: 07
Show details for Tháng: 08Tháng: 08
Show details for Tháng: 09Tháng: 09
Show details for Tháng: 10Tháng: 10
Show details for Tháng: 11Tháng: 11
Hide details for Tháng: 12Tháng: 12
34/2011/NQ-HĐND Về việc phê chuẩn bổ sung quyết toán ngân sách địa phương năm 2009 tỉnh Bắc Kạn
33/2011/NQ-HĐND Về quyết toán ngân sách địa phương năm 2010 tỉnh Bắc Kạn
26/2011/NQ-HĐND Về nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng năm 2012
2478/2011/QĐ-UBND Về việc ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
2417/2011/QĐ-UBND Về việc ban hành quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
2388/2011/QĐ-UBND Về việc ban hành Bảng giá các loại đất năm 2012 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
2289/2011/QĐ-UBND Về việc ban hành Quy chế làm việc của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn nhiệm kỳ 2011 - 2016
2271/2011/QĐ-UBND Về việc ban hành quy định phân công, phân cấp quản lý thoát nước đô thị, khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
20/2011/CT-UBND Về việc tăng cường quản lý công tác bán đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
Show details for Năm 2010Năm 2010


Trang đầu Trang trước Trang sau Trang cuối Thu nhỏ Mở rộng