Theo ngày ký (Văn bản QPPL)
Lọc văn bản 
Trang đầu Trang trước Trang sau Trang cuối Thu nhỏ Mở rộng

Số/ký hiệu|Trích yếu
Show details for Năm 2018Năm 2018
Show details for Năm 2017Năm 2017
Show details for Năm 2016Năm 2016
Show details for Năm 2015Năm 2015
Show details for Năm 2014Năm 2014
Show details for Năm 2013Năm 2013
Show details for Năm 2012Năm 2012
Hide details for Năm 2011Năm 2011
Show details for Tháng: 01Tháng: 01
Show details for Tháng: 02Tháng: 02
Show details for Tháng: 03Tháng: 03
Show details for Tháng: 04Tháng: 04
Show details for Tháng: 05Tháng: 05
Show details for Tháng: 06Tháng: 06
Hide details for Tháng: 07Tháng: 07
19/2011/NQ-HĐND Nghị quyết số 19/2011/NQ-HĐND Về việc quy định mức chi thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
18/2011/NQ-HĐND Về nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc
1383/2011/QĐ-UBND Ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh
1373/2011/QĐ-UBND Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của bản quy định ban hành kèm theo Quyết định số 628/2010/QĐ-UBND ngày 08/4/2010 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc ban hành một số chính sách cụ thể về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
1372/2011/QĐ-UBND Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 3799/2009/QĐ-UBND ngày 15/12/2009 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định một số chính sách về bồi thường hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án Bệnh viện Đa khoa 500 giường tỉnh Bắc Kạn (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Kạn)

1336/2011/QĐ-UBND Về việc ban hành đơn giá bồi thường nhà ở, công trình phục vụ sinh hoạt của hộ gia đình, cá nhân khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
1319/2011/QĐ-UBND Về việc Quy định điều kiện được xét duyệt học sinh bán trú đối với học sinh cấp tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
1318/2011/QĐ-UBND Về việc sửa đổi Quyết định số 3329/2009/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định hỗ trợ kinh phí, quyền lợi và trách nhiệm của người được cử đi đào tạo bác sỹ theo địa chỉ giai đoạn 2009-2017 và đào tạo cán bộ có trình độ cao giai đoạn 2009-2015
1173/2011/QĐ-UBND Về việc ban hành Quy định về quản lý, đầu tư dự án ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
Show details for Tháng: 08Tháng: 08
Show details for Tháng: 09Tháng: 09
Show details for Tháng: 10Tháng: 10
Show details for Tháng: 11Tháng: 11
Show details for Tháng: 12Tháng: 12
Show details for Năm 2010Năm 2010


Trang đầu Trang trước Trang sau Trang cuối Thu nhỏ Mở rộng