Theo ngày ký (Văn bản QPPL)
Lọc văn bản 
Trang đầu Trang trước Trang sau Trang cuối Thu nhỏ Mở rộng

Số/ký hiệu|Trích yếu
Show details for Năm 2018Năm 2018
Show details for Năm 2017Năm 2017
Show details for Năm 2016Năm 2016
Show details for Năm 2015Năm 2015
Show details for Năm 2014Năm 2014
Show details for Năm 2013Năm 2013
Show details for Năm 2012Năm 2012
Show details for Năm 2011Năm 2011
Hide details for Năm 2010Năm 2010
Show details for Tháng: 01Tháng: 01
Show details for Tháng: 02Tháng: 02
Show details for Tháng: 03Tháng: 03
Show details for Tháng: 04Tháng: 04
Show details for Tháng: 05Tháng: 05
Show details for Tháng: 06Tháng: 06
Show details for Tháng: 07Tháng: 07
Show details for Tháng: 08Tháng: 08
Show details for Tháng: 09Tháng: 09
Hide details for Tháng: 10Tháng: 10
28/2010/NQ-HĐND V/v Quy định mức chi đón tiếp khách vào làm việc tại tỉnh Bắc Kạn
27/2010/NQ-HĐND V/v Quy định một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của
HĐND các cấp
26/2010/NQ-HĐND V/v Quy định mức chi công tác phí, chi tổ chức các hội nghị đối với các cơ quan
nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập có sử dụng ngân sách tỉnh Bắc Kạn
24/2010/NQ-HĐND V/v Quy định tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp
chính quyền địa phương tỉnh Bắc Kạn thời kỳ ổn định ngân sách mới bắt đầu từ
năm 2011
23/2010/NQ-HĐND V/v Phân cấp nguồn thu và nhiệm vụ chi giữa ngân sách các cấp chính quyền địa
phương tỉnh Bắc Kạn cho thời kỳ ổn định ngân sách mới bắt đầu từ năm 2011
2286/2010/QĐ-UBND V/v sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1447/2010/QĐ-UBND ngày 16/7/2010 của UBND
tỉnh về việc ban hành quy định quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Bắc
Kạn
2277/QĐ-UBND V/v ủy quyền cho Sở Tài nguyên và Môi trường cấp, gia hạn, điều chỉnh và thu
hồi giấy phép quản lý chất thải nguy hại đối với chủ vận chuyển và xử lý, tiêu
hủy chất thải nguy hại trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
2242/QĐ-UBND V/v quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở
Giao thông - Vận tải
2230/QĐ-BCĐ V/v ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu
quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2010 - 2020
2196/2010/QĐ-UBND V/v ban hành Quy chế đảm bảo an toàn thông tin trong các cơ quan nhà nước,
các tổ chức Đoàn thể trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
2191/2010/QĐ-UBND V/v phê duyệt đề án “Ứng dụng Công nghệ thông tin trong ngành Y tế tỉnh Bắc
Kạn” giai đoạn 2011 - 2015


Trang đầu Trang trước Trang sau Trang cuối Thu nhỏ Mở rộng