Theo ngày ký (Văn bản QPPL)
Lọc văn bản 
Trang đầu Trang trước Trang sau Trang cuối Thu nhỏ Mở rộng

Số/ký hiệu|Trích yếu
Show details for Năm 2018Năm 2018
Show details for Năm 2017Năm 2017
Show details for Năm 2016Năm 2016
Show details for Năm 2015Năm 2015
Show details for Năm 2014Năm 2014
Show details for Năm 2013Năm 2013
Show details for Năm 2012Năm 2012
Show details for Năm 2011Năm 2011
Hide details for Năm 2010Năm 2010
Show details for Tháng: 01Tháng: 01
Show details for Tháng: 02Tháng: 02
Show details for Tháng: 03Tháng: 03
Show details for Tháng: 04Tháng: 04
Show details for Tháng: 05Tháng: 05
Show details for Tháng: 06Tháng: 06
Show details for Tháng: 07Tháng: 07
Show details for Tháng: 08Tháng: 08
Show details for Tháng: 09Tháng: 09
Show details for Tháng: 10Tháng: 10
Hide details for Tháng: 11Tháng: 11
32/2010/NQ-HĐND V/v ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển
bằng nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2011 - 2015
31/2010/NQ-HĐND V/v quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa
bàn tỉnh Bắc Kạn
30/2010/NQ-HĐND V/v định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên cho thời kỳ ổn định ngân sách mới
bắt đầu từ năm 2011 của tỉnh Bắc Kạn
2535/2010/QĐ-UBND V/v ban hành quy định phân công, phân cấp quản lý chiếu sáng đô thị, khu công
nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

2483/QĐ-UBND Về việc ban hành danh mục, mức chi đào tạo nghề trình độ sơ cấp nghề, dạy nghề
dưới ba tháng cho lao động nông thôn tỉnh Bắc Kạn theo Quyết định 1956/QĐ-TTg
ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ
2401/QĐ-UBND V/v quy định mức chi thù lao đối với cá nhân trực tiếp chi trả trợ cấp xã hội
hàng tháng tại cộng đồng cho đối tượng bảo trợ xã hội theo Nghị định số
13/2010/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ
2345/QĐ-UBND V/v quy định mức trợ cấp, trợ giúp cho các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa
bàn tỉnh Bắc Kạn
Show details for Tháng: 12Tháng: 12
Show details for Năm 2009Năm 2009
Show details for Năm 2008Năm 2008


Trang đầu Trang trước Trang sau Trang cuối Thu nhỏ Mở rộng