Theo ngày ký (Văn bản QPPL)
Lọc văn bản 
Trang đầu Trang trước Trang sau Trang cuối Thu nhỏ Mở rộng

Số/ký hiệu|Trích yếu
Show details for Năm 2018Năm 2018
Show details for Năm 2017Năm 2017
Show details for Năm 2016Năm 2016
Show details for Năm 2015Năm 2015
Show details for Năm 2014Năm 2014
Show details for Năm 2013Năm 2013
Show details for Năm 2012Năm 2012
Show details for Năm 2011Năm 2011
Hide details for Năm 2010Năm 2010
Show details for Tháng: 01Tháng: 01
Show details for Tháng: 02Tháng: 02
Show details for Tháng: 03Tháng: 03
Show details for Tháng: 04Tháng: 04
Show details for Tháng: 05Tháng: 05
Show details for Tháng: 06Tháng: 06
Show details for Tháng: 07Tháng: 07
Show details for Tháng: 08Tháng: 08
Show details for Tháng: 09Tháng: 09
Show details for Tháng: 10Tháng: 10
Show details for Tháng: 11Tháng: 11
Hide details for Tháng: 12Tháng: 12
41/2010/NQ-HĐND V/v hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ y tế phục vụ cho Bệnh viện Đa
khoa tỉnh Bắc Kạn (bệnh viện 500 giường) từ năm 2011 trở đi
40/2010/NQ-HĐND V/v quy định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công
lập năm học 2010-2011 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
39/2010/NQ-HĐND V/v sửa đổi, bổ sung mức thu một số loại phí tại Nghị quyết số 112/2003/NQ-HĐND
ngày 20/8/2003; Nghị quyết số 02/2006/NQ-HĐND ngày 17/4/2006; và Nghị quyết số
08/2007/NQ-HĐND ngày 11/5/2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn
36/2010/NQ-HĐND Về phân bổ ngân sách địa phương năm 2011
34/2010/NQ-HĐND Về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh -
quốc phòng năm 2011
33/2010/NQ-HĐND Về phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh
quốc phòng 5 năm 2011 - 2015 tỉnh Bắc Kạn
2843/2010/QĐ-UBND V/v Uỷ quyền cho Sở Giao thông Vận tải thực hiện một số quyền và trách nhiệm
của UBND tỉnh trong quản lý đầu tư sửa chữa các tuyến đường tỉnh lộ
2835/2010/QĐ-UBND V/v ban hành quy định quản lý vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ
trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
2800/QĐ-UBND V/v ban hành bảng giá đất năm 2011 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn


Trang đầu Trang trước Trang sau Trang cuối Thu nhỏ Mở rộng