Theo ngày ký (Văn bản QPPL)
Lọc văn bản 
Trang đầu Trang trước Trang sau Trang cuối Thu nhỏ Mở rộng

Số/ký hiệu|Trích yếu
Show details for Năm 2018Năm 2018
Show details for Năm 2017Năm 2017
Show details for Năm 2016Năm 2016
Show details for Năm 2015Năm 2015
Show details for Năm 2014Năm 2014
Show details for Năm 2013Năm 2013
Show details for Năm 2012Năm 2012
Show details for Năm 2011Năm 2011
Hide details for Năm 2010Năm 2010
Show details for Tháng: 01Tháng: 01
Hide details for Tháng: 02Tháng: 02
358/2010/QĐ-UBND V/v uỷ quyền cho Chủ tịch UBND các huyện, thị xã quyết định thực hiện dự án đầu
tư xây dựng công trình
336/2010/QĐ-UBND V/v phê duyệt Đề án “Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy tỉnh Bắc Kạn
giai đoạn 2010 - 2015 và định hướng phát triển đến năm 2020”
307/2010/QĐ-UBND Ban hành Quy chế hoạt động Cổng thông tin điện tử tỉnh Bắc Kạn
287/QĐ-UBND V/v quy định mức thu chi phí hoàn thiện, cấp phát bằng tốt nghiệp, bản sao bằng
tốt nghiệp THCS, THPT
04/CT-UBND V/v triển khai công tác tiêm phòng gia súc, gia cầm định kỳ năm 2010 trên địa
bàn tỉnh Bắc Kạn
03/2010/CT-UBND Về nhiệm vụ công tác Quốc phòng Quân sự địa phương năm 2010
Show details for Tháng: 03Tháng: 03
Show details for Tháng: 04Tháng: 04
Show details for Tháng: 05Tháng: 05
Show details for Tháng: 06Tháng: 06
Show details for Tháng: 07Tháng: 07
Show details for Tháng: 08Tháng: 08
Show details for Tháng: 09Tháng: 09
Show details for Tháng: 10Tháng: 10
Show details for Tháng: 11Tháng: 11
Show details for Tháng: 12Tháng: 12
Show details for Năm 2009Năm 2009
Show details for Năm 2008Năm 2008
Show details for Năm 2007Năm 2007


Trang đầu Trang trước Trang sau Trang cuối Thu nhỏ Mở rộng