Theo ngày ký (Văn bản QPPL)
Lọc văn bản 
Trang đầu Trang trước Trang sau Trang cuối Thu nhỏ Mở rộng

Số/ký hiệu|Trích yếu
Show details for Năm 2018Năm 2018
Show details for Năm 2017Năm 2017
Show details for Năm 2016Năm 2016
Show details for Năm 2015Năm 2015
Show details for Năm 2014Năm 2014
Show details for Năm 2013Năm 2013
Show details for Năm 2012Năm 2012
Show details for Năm 2011Năm 2011
Hide details for Năm 2010Năm 2010
Show details for Tháng: 01Tháng: 01
Show details for Tháng: 02Tháng: 02
Hide details for Tháng: 03Tháng: 03
563/QĐ-UBND V/v Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban biên tập Cổng thông tin điện
tử tỉnh Bắc Kạn

435/2010/QĐ-UBND V/v ban hành Quy chế quản lý khai thác, kinh doanh và sử dụng nguồn tài nguyên
cây thuốc trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

401/QĐ-UBND V/v ban hành kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác cải cách hành
chính năm 2010
372/QĐ-UBND V/v giao nhiệm vụ thẩm định thiết kế cơ sở trong dự án đầu tư xây dựng công
trình
371/2010/QĐ-UBND V/v ban hành Quy định xử lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính trong hoạt
động khoáng sản trái phép trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
05/CT-UBND V/v triển khai biện pháp cấp bách phòng, chống hạn và phòng cháy, chữa cháy
rừng
02/2010/NQ-HĐND V/v Quy định tạm thời phân cấp thẩm quyền quyết định mua sắm, thuê, điều
chuyển, thu hồi, thanh lý, tiêu huỷ, bán tài sản Nhà nước tại cơ quan, tổ chức,
đơn vị trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
Show details for Tháng: 04Tháng: 04
Show details for Tháng: 05Tháng: 05
Show details for Tháng: 06Tháng: 06
Show details for Tháng: 07Tháng: 07
Show details for Tháng: 08Tháng: 08
Show details for Tháng: 09Tháng: 09
Show details for Tháng: 10Tháng: 10
Show details for Tháng: 11Tháng: 11
Show details for Tháng: 12Tháng: 12
Show details for Năm 2009Năm 2009
Show details for Năm 2008Năm 2008


Trang đầu Trang trước Trang sau Trang cuối Thu nhỏ Mở rộng