Theo ngày ký (Văn bản QPPL)
Lọc văn bản 
Trang đầu Trang trước Trang sau Trang cuối Thu nhỏ Mở rộng

Số/ký hiệu|Trích yếu
Show details for Năm 2018Năm 2018
Show details for Năm 2017Năm 2017
Show details for Năm 2016Năm 2016
Show details for Năm 2015Năm 2015
Show details for Năm 2014Năm 2014
Show details for Năm 2013Năm 2013
Show details for Năm 2012Năm 2012
Show details for Năm 2011Năm 2011
Hide details for Năm 2010Năm 2010
Show details for Tháng: 01Tháng: 01
Show details for Tháng: 02Tháng: 02
Show details for Tháng: 03Tháng: 03
Hide details for Tháng: 04Tháng: 04
884/QĐ-UBND V/v ban hành quy chế làm việc đối với cán bộ, công chức, viên chức tăng cường;
cán bộ chuyên môn kỹ thuật, trí thức trẻ tham gia tổ công tác tại các xã thuộc
huyện Ba Bể, Pác Nặm
853/QĐ-UBND V/v quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung
tâm Văn hóa tỉnh Bắc Kạn
832/2010/QĐ-UBND V/v quy định các chế độ trợ cấp cho người nghiện ma tuý, người bán dâm bị bắt
buộc đưa vào Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội
775/2010/QĐ-UBND V/v quy định phân công, phân cấp quản lý khai thác sử dụng hệ thống đường đô
thị trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
767/QĐ-UBND V/v bổ sung đơn giá đất 02 vị trí tại thị xã Bắc Kạn vào bảng giá đất năm 2010
của tỉnh tại Quyết định số 4000/QĐ-UBND ngày 30/12/2009 của UBND tỉnh Bắc Kạn
628/2010/QĐ-UBND V/v ban hành quy định một số chính sách cụ thể về bồi thường, hỗ trợ, tái định
cư khi nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
601/QĐ-UBND V/v ban hành giá tính thuế tài nguyên quặng BARITE trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
08/2010/CT-UBND Về tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Bắc
Kạn
Show details for Tháng: 05Tháng: 05
Show details for Tháng: 06Tháng: 06
Show details for Tháng: 07Tháng: 07
Show details for Tháng: 08Tháng: 08
Show details for Tháng: 09Tháng: 09
Show details for Tháng: 10Tháng: 10
Show details for Tháng: 11Tháng: 11
Show details for Tháng: 12Tháng: 12
Show details for Năm 2009Năm 2009


Trang đầu Trang trước Trang sau Trang cuối Thu nhỏ Mở rộng