Theo ngày ký (Văn bản QPPL)
Lọc văn bản 
Trang đầu Trang trước Trang sau Trang cuối Thu nhỏ Mở rộng

Số/ký hiệu|Trích yếu
Show details for Năm 2018Năm 2018
Show details for Năm 2017Năm 2017
Show details for Năm 2016Năm 2016
Show details for Năm 2015Năm 2015
Show details for Năm 2014Năm 2014
Show details for Năm 2013Năm 2013
Show details for Năm 2012Năm 2012
Show details for Năm 2011Năm 2011
Hide details for Năm 2010Năm 2010
Show details for Tháng: 01Tháng: 01
Show details for Tháng: 02Tháng: 02
Show details for Tháng: 03Tháng: 03
Show details for Tháng: 04Tháng: 04
Hide details for Tháng: 05Tháng: 05
978/2010/QĐ-UBND V/v Ban hành Quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây
dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
947/2010/QĐ-UBND V/v ban hành định mức kinh phí chi bảo đảm cho công tác quản lý tang vật,
phương tiện vi phạm tạm giữ và tịch thu khi tham gia hoạt động thăm dò, khai
thác khoáng sản trái phép trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
09/2010/CT-UBND V/v nâng cao hiệu quả công tác xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Bắc
Kạn
Show details for Tháng: 06Tháng: 06
Show details for Tháng: 07Tháng: 07
Show details for Tháng: 08Tháng: 08
Show details for Tháng: 09Tháng: 09
Show details for Tháng: 10Tháng: 10
Show details for Tháng: 11Tháng: 11
Show details for Tháng: 12Tháng: 12
Show details for Năm 2009Năm 2009
Show details for Năm 2008Năm 2008
Show details for Năm 2007Năm 2007
Show details for Năm 2006Năm 2006
Show details for Năm 2005Năm 2005
Show details for Năm 2004Năm 2004


Trang đầu Trang trước Trang sau Trang cuối Thu nhỏ Mở rộng