Theo ngày ký (Văn bản QPPL)
Lọc văn bản 
Trang đầu Trang trước Trang sau Trang cuối Thu nhỏ Mở rộng

Số/ký hiệu|Trích yếu
Show details for Năm 2018Năm 2018
Show details for Năm 2017Năm 2017
Show details for Năm 2016Năm 2016
Show details for Năm 2015Năm 2015
Show details for Năm 2014Năm 2014
Show details for Năm 2013Năm 2013
Show details for Năm 2012Năm 2012
Show details for Năm 2011Năm 2011
Hide details for Năm 2010Năm 2010
Show details for Tháng: 01Tháng: 01
Show details for Tháng: 02Tháng: 02
Show details for Tháng: 03Tháng: 03
Show details for Tháng: 04Tháng: 04
Show details for Tháng: 05Tháng: 05
Show details for Tháng: 06Tháng: 06
Hide details for Tháng: 07Tháng: 07
15/2010/NQ-HĐND V/v quy định mức chi, nguồn kinh phí chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với
một số đối tượng do Uỷ ban Mặt trận tổ quốc tỉnh, Uỷ ban Mặt trận tổ quốc các
huyện, thị xã thực hiện
1569/2010/QĐ-UBND V/v ban hành Quy định về quản lý, sử dụng vỉa hè, lòng đường, bảo vệ mỹ quan và
trật tự đô thị trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
1562/2010/QĐ-UBND V/v ban hành Quy định một số nội dung cụ thể về cấp Giấy chứng nhận quyền sử
dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh
Bắc Kạn
14/2010/CT-UBND Về việc tổ chức thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên
địa bàn tỉnh Bắc Kạn
1447/2010/QĐ-UBND V/v ban hành quy định quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
1402/QĐ-UBND V/v ban hành Quy chế tổ chức hội nghị trên hệ thống Hội nghị truyền hình trực
tuyến tỉnh Bắc Kạn
13/2010/CT-UBND Về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm
2011
1389/2010/QĐ-UBND V/v ban hành bản quy định cụ thể một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ tái định
cư các dự án thuỷ lợi, thuỷ điện trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn theo Quyết định số
34/2010/QĐ-TTg ngày 08/4/2010 của Thủ tướng Chính phủ
1371/QĐ-UBND V/v bổ sung đơn giá đất tại khu công nghiệp Thanh Bình vào bảng giá đất năm
2010 của tỉnh
1352/2010/QĐ-UBND V/v ban hành Quy chế quản lý và sử dụng hệ thống thư điện tử trong hoạt động
của các cơ quan nhà nước, các tổ chức đoàn thể trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
12/2010/NQ-HĐND V/v quy định mức đóng góp và hỗ trợ một phần kinh phí đối với người nghiện ma
tuý chữa trị, cai nghiện tự nguyện tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao
động xã hội tỉnh Bắc Kạn
05/2010/NQ-HĐND V/v quy định chế độ hỗ trợ kinh phí cho cán bộ luân chuyển về công tác tại các
cơ quan thuộc cấp huyện, cấp xã
Show details for Tháng: 08Tháng: 08
Show details for Tháng: 09Tháng: 09


Trang đầu Trang trước Trang sau Trang cuối Thu nhỏ Mở rộng