Theo ngày ký (Văn bản QPPL)
Lọc văn bản 
Trang đầu Trang trước Trang sau Trang cuối Thu nhỏ Mở rộng

Số/ký hiệu|Trích yếu
Show details for Năm 2018Năm 2018
Show details for Năm 2017Năm 2017
Show details for Năm 2016Năm 2016
Show details for Năm 2015Năm 2015
Show details for Năm 2014Năm 2014
Show details for Năm 2013Năm 2013
Show details for Năm 2012Năm 2012
Show details for Năm 2011Năm 2011
Hide details for Năm 2010Năm 2010
Show details for Tháng: 01Tháng: 01
Show details for Tháng: 02Tháng: 02
Show details for Tháng: 03Tháng: 03
Show details for Tháng: 04Tháng: 04
Show details for Tháng: 05Tháng: 05
Show details for Tháng: 06Tháng: 06
Show details for Tháng: 07Tháng: 07
Show details for Tháng: 08Tháng: 08
Hide details for Tháng: 09Tháng: 09
1928/2010/QĐ-UBND V/v điều chỉnh, bổ sung một số điều của Bản quy định một số nội dung cụ thể
trong công tác quản lý đất đai áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn ban hành kèm
theo Quyết định số 750/2009/QĐ-UBND ngày 14/4/2009 của UBND tỉnh Bắc Kạn
1920/2010/QĐ-UBND V/v quy định số lượng cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn
1893/QĐ-UBND V/v ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đoàn kiểm tra liên ngành về quản
lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Bắc Kạn
17/2010/CT-UBND Về việc đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước về Bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh
Bắc Kạn
16/2010/CT-UBND Về việc tăng cường công tác công chứng, chứng thực trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
Show details for Tháng: 10Tháng: 10
Show details for Tháng: 11Tháng: 11
Show details for Tháng: 12Tháng: 12
Show details for Năm 2009Năm 2009
Show details for Năm 2008Năm 2008
Show details for Năm 2007Năm 2007
Show details for Năm 2006Năm 2006


Trang đầu Trang trước Trang sau Trang cuối Thu nhỏ Mở rộng