Theo ngày ký (Văn bản QPPL)
Lọc văn bản 
Trang đầu Trang trước Trang sau Trang cuối Thu nhỏ Mở rộng

Số/ký hiệu|Trích yếu
Hide details for Năm 2008Năm 2008
Hide details for Tháng: 01Tháng: 01
24/2008/QĐ-UBND V/v quy định mức chi tiếp khách đối với các cơ quan, đơn vị có sử dụng kinh phí
do ngân sách tỉnh Bắc Kạn cấp
249/QĐ-UBND V/v bãi bỏ một số khoản phí, lệ phí được miễn theo Chỉ thị số 24/2007/CT-TTg
ngày 01/11/2007 của Thủ tướng Chính phủ
225/2008/QĐ-UBND V/v ban hành Quy chế phối hợp quản lý thu thuế đối với hoạt động xây dựng cơ
bản trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
223/2008/QĐ-UBND V/v Ban hành Quy định quản lý Nhà nước về khoáng sản và hoạt động khoáng sản
trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
128/QĐ-UBND V/v quy định mức chi bồi dưỡng cho các lực lượng cán bộ thanh tra giao thông
trực tiếp tham gia công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông của lực lượng
công an và thanh tra giao thông vận tải
Show details for Tháng: 02Tháng: 02
Show details for Tháng: 03Tháng: 03
Show details for Tháng: 04Tháng: 04
Show details for Tháng: 05Tháng: 05
Show details for Tháng: 06Tháng: 06
Show details for Tháng: 07Tháng: 07
Show details for Tháng: 08Tháng: 08
Show details for Tháng: 09Tháng: 09
Show details for Tháng: 10Tháng: 10
Show details for Tháng: 11Tháng: 11
Show details for Tháng: 12Tháng: 12
Show details for Năm 2007Năm 2007
Show details for Năm 2006Năm 2006
Show details for Năm 2005Năm 2005
Show details for Năm 2004Năm 2004
Show details for Năm 2003Năm 2003
Show details for Năm 2002Năm 2002
Show details for Năm 2001Năm 2001
Show details for Năm 2000Năm 2000
Show details for Năm 1999Năm 1999
Show details for Năm 1998Năm 1998
Show details for Năm 1997Năm 1997


Trang đầu Trang trước Trang sau Trang cuối Thu nhỏ Mở rộng