Theo ngày ký (Văn bản QPPL)
Lọc văn bản 
Trang đầu Trang trước Trang sau Trang cuối Thu nhỏ Mở rộng

Số/ký hiệu|Trích yếu
Hide details for Năm 2008Năm 2008
Show details for Tháng: 01Tháng: 01
Show details for Tháng: 02Tháng: 02
Show details for Tháng: 03Tháng: 03
Show details for Tháng: 04Tháng: 04
Show details for Tháng: 05Tháng: 05
Show details for Tháng: 06Tháng: 06
Show details for Tháng: 07Tháng: 07
Show details for Tháng: 08Tháng: 08
Show details for Tháng: 09Tháng: 09
Show details for Tháng: 10Tháng: 10
Show details for Tháng: 11Tháng: 11
Hide details for Tháng: 12Tháng: 12
2773/QĐ-UBND V/v Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy
ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn
2688/QĐ-UBND V/v ban hành bảng giá các loại đất năm 2009 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
2684/QĐ-UBND V/v quy định giá thóc làm căn cứ thu thuế sử dụng đất nông nghiệp, tính thuế
nhà đất trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2009
2637/2008/QĐ-UBND V/v ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn
21/2008/NQ-HĐND V/v sửa đổi, bổ sung một số điểm của quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến
khoáng sản tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2007 - 2010, định hướng đến năm 2020 quy định
tại Nghị quyết số 18/2007/NQ-HĐND ngày 29/10/2007 của HĐND tỉnh Bắc Kạn
06/CT-UBND V/v chuẩn bị cho Tết Nguyên đán Kỷ Sửu 2009
Show details for Năm 2007Năm 2007
Show details for Năm 2006Năm 2006
Show details for Năm 2005Năm 2005
Show details for Năm 2004Năm 2004
Show details for Năm 2003Năm 2003
Show details for Năm 2002Năm 2002
Show details for Năm 2001Năm 2001
Show details for Năm 2000Năm 2000
Show details for Năm 1999Năm 1999
Show details for Năm 1998Năm 1998
Show details for Năm 1997Năm 1997


Trang đầu Trang trước Trang sau Trang cuối Thu nhỏ Mở rộng