Theo ngày ký (Văn bản QPPL)
Lọc văn bản 
Trang đầu Trang trước Trang sau Trang cuối Thu nhỏ Mở rộng

Số/ký hiệu|Trích yếu
Hide details for Năm 2008Năm 2008
Show details for Tháng: 01Tháng: 01
Hide details for Tháng: 02Tháng: 02
340/QĐ-UBND V/v sửa đổi, bổ sung điều 2 Quyết định số 2612/2007/QĐ-UBND ngày 28/12/2007 của
UBND tỉnh về điều chỉnh mức thu thu một phần viện phí trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
327/2008/QĐ-UBND V/v ban hành Quy định việc phân cấp quản lý tài sản nhà nước tại cơ quan hành
chính, đơn vị sự nghiệp công lập, tài sản được xác lập quyền sở hữu của Nhà
nước
312/2008/QĐ-UBND V/v ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Đội kiểm tra Văn hóa liên
ngành - tỉnh Bắc Kạn
01/2008/CT-UBND Về nhiệm vụ trọng tâm công tác quốc phòng, quân sự địa phương năm 2008
Show details for Tháng: 03Tháng: 03
Show details for Tháng: 04Tháng: 04
Show details for Tháng: 05Tháng: 05
Show details for Tháng: 06Tháng: 06
Show details for Tháng: 07Tháng: 07
Show details for Tháng: 08Tháng: 08
Show details for Tháng: 09Tháng: 09
Show details for Tháng: 10Tháng: 10
Show details for Tháng: 11Tháng: 11
Show details for Tháng: 12Tháng: 12
Show details for Năm 2007Năm 2007
Show details for Năm 2006Năm 2006
Show details for Năm 2005Năm 2005
Show details for Năm 2004Năm 2004
Show details for Năm 2003Năm 2003
Show details for Năm 2002Năm 2002
Show details for Năm 2001Năm 2001
Show details for Năm 2000Năm 2000
Show details for Năm 1999Năm 1999
Show details for Năm 1998Năm 1998
Show details for Năm 1997Năm 1997


Trang đầu Trang trước Trang sau Trang cuối Thu nhỏ Mở rộng