Theo ngày ký (Văn bản QPPL)
Lọc văn bản 
Trang đầu Trang trước Trang sau Trang cuối Thu nhỏ Mở rộng

Số/ký hiệu|Trích yếu
Hide details for Năm 2008Năm 2008
Show details for Tháng: 01Tháng: 01
Show details for Tháng: 02Tháng: 02
Hide details for Tháng: 03Tháng: 03
553/QĐ-UBND V/v Phân cấp quản lý đầu tư xây dựng công trình cho cấp huyện, xã thuộc tỉnh
Bắc Kạn
518/QĐ-UBND V/v quy định về số lượng và tên gọi các phòng chuyên môn cấp huyện
509/QĐ-UBND V/v quy định thành phần, nhiệm vụ, quyền hạn của hội đồng giáo dục quốc phòng -
an ninh cấp tỉnh, cấp huyện và Hội đồng Nghĩa vụ quân sự cấp xã kiêm nhiệm vụ
giáo dục quốc phòng - an ninh. Thành phần, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban thường
trực của Hội đồng Giáo dục quốc phòng - an ninh cấp tỉnh, cấp huyện
02/CT-UBND V/v thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch cúm gia cầm và cúm A (H5N1) ở
người
Show details for Tháng: 04Tháng: 04
Show details for Tháng: 05Tháng: 05
Show details for Tháng: 06Tháng: 06
Show details for Tháng: 07Tháng: 07
Show details for Tháng: 08Tháng: 08
Show details for Tháng: 09Tháng: 09
Show details for Tháng: 10Tháng: 10
Show details for Tháng: 11Tháng: 11
Show details for Tháng: 12Tháng: 12
Show details for Năm 2007Năm 2007
Show details for Năm 2006Năm 2006
Show details for Năm 2005Năm 2005
Show details for Năm 2004Năm 2004
Show details for Năm 2003Năm 2003
Show details for Năm 2002Năm 2002
Show details for Năm 2001Năm 2001
Show details for Năm 2000Năm 2000
Show details for Năm 1999Năm 1999
Show details for Năm 1998Năm 1998
Show details for Năm 1997Năm 1997


Trang đầu Trang trước Trang sau Trang cuối Thu nhỏ Mở rộng