Theo ngày ký (Văn bản QPPL)
Lọc văn bản 
Trang đầu Trang trước Trang sau Trang cuối Thu nhỏ Mở rộng

Số/ký hiệu|Trích yếu
Hide details for Năm 2008Năm 2008
Show details for Tháng: 01Tháng: 01
Show details for Tháng: 02Tháng: 02
Show details for Tháng: 03Tháng: 03
Show details for Tháng: 04Tháng: 04
Show details for Tháng: 05Tháng: 05
Show details for Tháng: 06Tháng: 06
Show details for Tháng: 07Tháng: 07
Hide details for Tháng: 08Tháng: 08
1583/QĐ-UBND V/v hỗ trợ bồi thường cho các hộ gia đình, cá nhân có nhà bị ảnh hưởng do xây
dựng các công trình trên địa bàn thị xã Bắc Kạn
1581/2008/QĐ-UBND V/v Quy định về cấp giấy phép xây dựng cho các trạm thu, phát sóng thông tin di
động ở đô thị
1580/QĐ-UBND V/v quy định mức phí lưu thông mặt hàng vật tư phân bón, giống nông nghiệp năm
2008
1545/QĐ-UBND V/v quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy
của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
1491/2008/QĐ-UBND V/v Ban hành Quy chế về tổ chức hoạt động của Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà
nước tỉnh Bắc Kạn
1408/QĐ-UBND V/v quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ
Show details for Tháng: 09Tháng: 09
Show details for Tháng: 10Tháng: 10
Show details for Tháng: 11Tháng: 11
Show details for Tháng: 12Tháng: 12
Show details for Năm 2007Năm 2007
Show details for Năm 2006Năm 2006
Show details for Năm 2005Năm 2005
Show details for Năm 2004Năm 2004
Show details for Năm 2003Năm 2003
Show details for Năm 2002Năm 2002
Show details for Năm 2001Năm 2001
Show details for Năm 2000Năm 2000
Show details for Năm 1999Năm 1999
Show details for Năm 1998Năm 1998
Show details for Năm 1997Năm 1997


Trang đầu Trang trước Trang sau Trang cuối Thu nhỏ Mở rộng