Theo ngày ký (Văn bản QPPL)
Lọc văn bản 
Trang đầu Trang trước Trang sau Trang cuối Thu nhỏ Mở rộng

Số/ký hiệu|Trích yếu
Hide details for Năm 2003Năm 2003
Show details for Tháng: 01Tháng: 01
Show details for Tháng: 02Tháng: 02
Show details for Tháng: 03Tháng: 03
Show details for Tháng: 04Tháng: 04
Show details for Tháng: 05Tháng: 05
Show details for Tháng: 06Tháng: 06
Show details for Tháng: 07Tháng: 07
Show details for Tháng: 08Tháng: 08
Show details for Tháng: 09Tháng: 09
Show details for Tháng: 10Tháng: 10
Show details for Tháng: 11Tháng: 11
Hide details for Tháng: 12Tháng: 12
2851/QĐ-UB V/v Quy định giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2003
2840/2003/QĐ-UB V/v Ban hành cơ chế, chính sách khuyến khích đầu tư tại tỉnh Bắc Kạn
2826/2003/QĐ-UB V/v Ban hành Quy chế quản lý, khai thác hệ thống đường giao thông nông thôn
trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
2816/2003/QĐ-UB V/v Ban hành giá thanh toán các loại vật liệu dùng trong xây dựng cơ bản quý IV
năm 2003
2739/2003/QĐ-UB V/v Ban hành quy định giá bán lâm sản tịch thu sung quỹ Nhà nước và giá tính
thuế tài nguyên rừng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
169/2003/NQ-HĐND Về hoạt động của HĐND năm 2003, nhiệm vụ năm 2004
168/2003/NQ-HĐND Về việc hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà họp thôn, bản, tổ phố
167/2003/NQ-HĐND Về một số cơ chế, chính sách khuyến khích đầu tư tại tỉnh Bắc Kạn
166/2003/NQ-HĐND Về công tác xét xử, thi hành án hình sự năm 2003 và phương hướng, nhiệm vụ năm
2004
165/2003/NQ-HĐND Về chỉ tiêu biên chế và hợp đồng lao động năm 2004
164/2003/NQ-HĐND Về định mức phân bổ chi dự toán chi ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách địa
phương năm 2004 tỉnh Bắc Kạn
163/2003/NQ-HĐND Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2004
Show details for Năm 2002Năm 2002
Show details for Năm 2001Năm 2001
Show details for Năm 2000Năm 2000
Show details for Năm 1999Năm 1999
Show details for Năm 1998Năm 1998


Trang đầu Trang trước Trang sau Trang cuối Thu nhỏ Mở rộng