Theo ngày ký (Văn bản QPPL)
Lọc văn bản 
Trang đầu Trang trước Trang sau Trang cuối Thu nhỏ Mở rộng

Số/ký hiệu|Trích yếu
Hide details for Năm 2003Năm 2003
Show details for Tháng: 01Tháng: 01
Hide details for Tháng: 02Tháng: 02
302/2003/QĐ-UB V/v Phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đai huyện Bạch Thông tỉnh Bắc Kạn đến năm
2010
279/QĐ-UB V/v Quy định tạm thời mức thu một số loại phí và dịch vụ phí trên địa bàn tỉnh
Bắc kạn.
06/2003/CT-UB V/v Tăng cường phát huy vai trò Hội khuyến học, ra sức xây dựng các Trung tâm
học tập cộng đồng xã, phường, thị trấn nhằm góp phần nâng cao dân trí - xây
dựng xã hội học tập
05/2003/CT-UB V/v Tổ chức thực hiện Pháp lệnh bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc
Kạn
04/2003/CT-UB V/v Một số mặt công tác quốc phòng địa phương năm 2003
Show details for Tháng: 03Tháng: 03
Show details for Tháng: 04Tháng: 04
Show details for Tháng: 05Tháng: 05
Show details for Tháng: 06Tháng: 06
Show details for Tháng: 07Tháng: 07
Show details for Tháng: 08Tháng: 08
Show details for Tháng: 09Tháng: 09
Show details for Tháng: 10Tháng: 10
Show details for Tháng: 11Tháng: 11
Show details for Tháng: 12Tháng: 12
Show details for Năm 2002Năm 2002
Show details for Năm 2001Năm 2001
Show details for Năm 2000Năm 2000
Show details for Năm 1999Năm 1999
Show details for Năm 1998Năm 1998
Show details for Năm 1997Năm 1997


Trang đầu Trang trước Trang sau Trang cuối Thu nhỏ Mở rộng