Theo ngày ký (Văn bản QPPL)
Lọc văn bản 
Trang đầu Trang trước Trang sau Trang cuối Thu nhỏ Mở rộng

Số/ký hiệu|Trích yếu
Hide details for Năm 2003Năm 2003
Show details for Tháng: 01Tháng: 01
Show details for Tháng: 02Tháng: 02
Show details for Tháng: 03Tháng: 03
Hide details for Tháng: 04Tháng: 04
671/QĐ-UB V/v giao chỉ tiêu khai thác, tiêu thụ và chế biến lâm sản năm 2003
651/QĐ-UB V/v Phê duyệt phương án trợ giá, trợ cước vận chuyển các mặt hàng chính sách
miền núi năm 2003
632/2003/QĐ-UB V/v Ban hành Quy chế Quản lý các chương trình nghiên cứu khoa học và phát triển
công nghệ tỉnh Bắc Kạn
614/QĐ-UB V/v Sửa đổi, bổ sung tiêu chuẩn, định mức sử dụng điện thoại đối với cơ quan
hành chính sự nghiệp của tỉnh
488/QĐ-UB V/v Ban hành giá thanh toán các loại vật liệu dùng trong XDCB qúy I - 2003
Show details for Tháng: 05Tháng: 05
Show details for Tháng: 06Tháng: 06
Show details for Tháng: 07Tháng: 07
Show details for Tháng: 08Tháng: 08
Show details for Tháng: 09Tháng: 09
Show details for Tháng: 10Tháng: 10
Show details for Tháng: 11Tháng: 11
Show details for Tháng: 12Tháng: 12
Show details for Năm 2002Năm 2002
Show details for Năm 2001Năm 2001
Show details for Năm 2000Năm 2000
Show details for Năm 1999Năm 1999
Show details for Năm 1998Năm 1998
Show details for Năm 1997Năm 1997


Trang đầu Trang trước Trang sau Trang cuối Thu nhỏ Mở rộng