Theo ngày ký (Văn bản QPPL)
Lọc văn bản 
Trang đầu Trang trước Trang sau Trang cuối Thu nhỏ Mở rộng

Số/ký hiệu|Trích yếu
Hide details for Năm 2003Năm 2003
Show details for Tháng: 01Tháng: 01
Show details for Tháng: 02Tháng: 02
Show details for Tháng: 03Tháng: 03
Show details for Tháng: 04Tháng: 04
Hide details for Tháng: 05Tháng: 05
828/2003/QĐ-UB V/v Quy định mức chi phí hàng năm cho các kỳ thi học sinh giỏi và thi tốt
nghiệp của các bậc học phổ thông
799/2003/QĐ-UB V/v Ban hành quy chế tổ chức, quản lý và hoạt động Vườn Quốc gia Ba Bể
742/2003/QĐ-UB V/v Ban hành quy định về tổ chức thực hiện quản lý đầu tư và xây dựng các công
trình thuộc dự án đầu tư cơ sở hạ tầng các xã đặc biệt khó khăn do xã làm chủ
đầu tư trong tỉnh Bắc Kạn
698/2003/QĐ-UB V/v Ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan tỉnh trong việc chỉ đạo xây dựng
và tổ chức thực hiện hương ước, quy ước ở thôn, bản, tổ phố, cụm dân cư
08/2003/CT-UB V/v Tổ chức triển khai phát hành Công trái giáo dục trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
Show details for Tháng: 06Tháng: 06
Show details for Tháng: 07Tháng: 07
Show details for Tháng: 08Tháng: 08
Show details for Tháng: 09Tháng: 09
Show details for Tháng: 10Tháng: 10
Show details for Tháng: 11Tháng: 11
Show details for Tháng: 12Tháng: 12
Show details for Năm 2002Năm 2002
Show details for Năm 2001Năm 2001
Show details for Năm 2000Năm 2000
Show details for Năm 1999Năm 1999
Show details for Năm 1998Năm 1998
Show details for Năm 1997Năm 1997


Trang đầu Trang trước Trang sau Trang cuối Thu nhỏ Mở rộng