Theo ngày ký (Văn bản QPPL)
Lọc văn bản 
Trang đầu Trang trước Trang sau Trang cuối Thu nhỏ Mở rộng

Số/ký hiệu|Trích yếu
Hide details for Năm 2003Năm 2003
Show details for Tháng: 01Tháng: 01
Show details for Tháng: 02Tháng: 02
Show details for Tháng: 03Tháng: 03
Show details for Tháng: 04Tháng: 04
Show details for Tháng: 05Tháng: 05
Hide details for Tháng: 06Tháng: 06
12/2003/CT-UB V/v Một số vấn đề cấp bách trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa
bàn tỉnh
11/2003/CT-UB V/v Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán Ngân sách Nhà nước
năm 2004
1161/2003/QĐ-UB V/v Quy định định mức chi tiêu cho hoạt động điều tra, đánh giá công tác dân số
và chăm sóc trẻ em hàng năm
1154/QĐ-UB V/v Quy định giá thu thuế nhà, đất năm 2003
1152/2003/QĐ-UB V/v Quy định về phân bổ và sử dụng tiền thu tiền xử phạt vi phạm hành chính
trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông
1105/2003/QĐ-UB V/v Ban hành Quy chế quản lý doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
10/2003/CT-UB V/v Huy động vốn cho tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước và tín dụng hỗ trợ
xuất khẩu trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
1095/2003/QĐ-UB V/v Ban hành đơn giá một số công tác thực hiện các dịch vụ công ích đô thị tỉnh
Bắc Kạn
1086/QĐ-UB V/v Cấp giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư cho Công ty vận tải ô tô Bắc Kạn
1083/QĐ-UB V/v Quy định mức giá trợ cước vận chuyển mặt hàng dầu hoả, muối iốt và hàng thu
mua tiêu thụ nông sản năm 2003 tỉnh Bắc Kạn
1064/QĐ-UB V/v Phê duyệt thiết kế kỹ thuật - dự toán hạng mục di chuyển cột điện VT142;
143 ĐZ 35KV nằm trong hành lang cầu Hảo Nghĩa - huyện Na Rì
09/2003/CT-UB V/v Tăng cường các biện pháp cấp bách trong công tác phòng cháy, chữa cháy
Show details for Tháng: 07Tháng: 07
Show details for Tháng: 08Tháng: 08
Show details for Tháng: 09Tháng: 09
Show details for Tháng: 10Tháng: 10
Show details for Tháng: 11Tháng: 11
Show details for Tháng: 12Tháng: 12
Show details for Năm 2002Năm 2002
Show details for Năm 2001Năm 2001
Show details for Năm 2000Năm 2000
Show details for Năm 1999Năm 1999
Show details for Năm 1998Năm 1998


Trang đầu Trang trước Trang sau Trang cuối Thu nhỏ Mở rộng