Theo ngày ký (Văn bản QPPL)
Lọc văn bản 
Trang đầu Trang trước Trang sau Trang cuối Thu nhỏ Mở rộng

Số/ký hiệu|Trích yếu
Hide details for Năm 2003Năm 2003
Show details for Tháng: 01Tháng: 01
Show details for Tháng: 02Tháng: 02
Show details for Tháng: 03Tháng: 03
Show details for Tháng: 04Tháng: 04
Show details for Tháng: 05Tháng: 05
Show details for Tháng: 06Tháng: 06
Hide details for Tháng: 07Tháng: 07
15/2003/CT-UB V/v Thực hiện kê khai đăng ký trụ sở làm việc thuộc sở hữu Nhà nước tại các cơ
quan hành chính sự nghiệp trong tỉnh
14/2003/CT-UB V/v Tăng cường các biện pháp cấp bách để bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn
tỉnh Bắc Kạn
13/2003/CT-UB V/v Soạn thảo kế hoạch xây dựng và huy động, kế hoạch tiếp nhận lực lượng dự bị
động viên
1213/2003/QĐ-UB V/v Ban hành giá thanh toán các loại vật liệu dùng trong xây dựng cơ bản quý
II/2003
107/2003/NQ-HĐND Về việc điều chỉnh mức phụ cấp sinh hoạt phí cho Bí thư chi bộ, Trưởng thôn, Tổ
trưởng dân phố, Phó chủ tịch MTTQ và Phó các đoàn thể ở xã, phường, thị trấn
106/2003/NQ-HĐND Về công tác xét xử, thi hành án hình sự 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6
tháng cuối năm 2003
105/2003/NQ-HĐND Về việc tổ chức đội giáo viên trẻ tình nguyện thực hiện phổ cập giáo dục THCS
tỉnh Bắc Kạn từ năm 2003 đến năm 2005
104/2003/NQ-HĐND Về việc quy định tỷ lệ phần trăm phân chia nguồn thu giữa ngân sách các cấp
chính quyền địa phương tỉnh Bắc Kạn
103/2003/NQ-HĐND Về việc phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách nhà nước của tỉnh Bắc Kạn năm 2002
102/2003/NQ-HĐND Về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm
2003
Show details for Tháng: 08Tháng: 08
Show details for Tháng: 09Tháng: 09
Show details for Tháng: 10Tháng: 10
Show details for Tháng: 11Tháng: 11
Show details for Tháng: 12Tháng: 12
Show details for Năm 2002Năm 2002
Show details for Năm 2001Năm 2001
Show details for Năm 2000Năm 2000
Show details for Năm 1999Năm 1999
Show details for Năm 1998Năm 1998
Show details for Năm 1997Năm 1997


Trang đầu Trang trước Trang sau Trang cuối Thu nhỏ Mở rộng